UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Úvod do technologie skla 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Semestr
2872 ZK 2
Garant předmětu:
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Anotace:

Anotace:

Cílem výuky tohoto předmětu je seznámit posluchače se základy technologie skla a sklářskou terminologií. Důraz bude kladen především na uplatnění znalostí v praxi a vytvoření základního přehledu v široké škále uplatnění skla a jemu podobných materiálů v dnešním světě. Nejprve budou studenti seznámeni s definicí skla, základními vlastnostmi materiálu, jeho strukturou, unikátními specifiky i odlišnostmi podobných materiálů. Dále pokročíme ke složení a vlastnostem jednotlivých skel a k jejich dělení dle zvolených kritérií, poté navážeme postupem výroby a rozpoznáme možné vady. V další části budeme diskutovat o výhodách a nevýhodách použití skla.

Požadavky:
Osnova přednášek:

Osnova:

ŽÁRUVZDORNÉ MATERIÁLY (materiály pro vysoké teploty používané ve sklářství) Názvy žáruvzdorných materiálů, jejich chemické složení a jiné vlastnosti v souvztažnosti se sklem.

PECE (sklářské pece, chladící pece, tepelné procesy) Typologie sklářských pecí a oblast jejich použití.

TECHNIKY ZPRACOVÁNÍ (techniky zpracování skloviny, typologie výrobků) Vysvětlení rozdílů ve složení sklovin užívaných pro různé techniky zpracování výrobků.

ZUŠLECHTĚNÍ SKLA (zušlechtění povrchu výrobku)

a) Mechanické opracování povrchu. Broušení a rytí skla za pomocí brusných materiálů.

b) Povrchové vrstvy na skle. Malířské a příbuzné techniky zpracování povrchu skla.

POUŽITÍ SKLA VČERA, DNES A ZÍTRA Debata na téma „Současný a budoucí vývoj sklářského odvětví“

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cíle studia:

-seznámit studenta se základy technologie zpracování skla

-pomoci studentovi uplatnit nabyté znalosti v praxi a utvořit si základní přehled o vlastnostech tohoto materiálu

-seznámit studenta se sklářskou terminologií, což studentovi ulehčí komunikaci ve sklářských provozech

-vést studenta ke schopnosti stanovovat příčiny defektů vzniklých ve výrobě a předcházet jejich vzniku

Výsledky učení:

Po úspěšném absolvování předmětu je student schopen:

-porozumět vnitřnímu uspořádání materiálu, rozlišovat základní rozdělení sklovin do tří tříd a vysvětlit rozdíly mezi nimi

-prokázat přehled o základních užívaných surovinách, jmenovat alespoň šest sklářských surovin a vysvětlit, jaké vnášejí vlastnosti (z toho dvě sklotvorné suroviny, tavivo, stabilizátor, barvivo a jakou barvu vnáší)

-popsat děje a průměrné teplotní hodnoty v několika viskozitních bodech a prokázat porozumění jejich vztahu u různých druhů sklovin

-vysvětlit principy fungování základních fyzikálních veličin a jejich důležitost pro pochopení vlastností materiálu, jakým je sklo (viskozita, teplotní délková roztažnosti, pnutí či pevnost)

-vyjmenovat tři druhy odlišných sklovin a popsat základní rozdíly mezi nimi

-chápat princip vzniku pnutí ve skle a s ním spojenou nutnost pomalu chladit výrobky z něj vyrobené

-pojmenovat několik technik zpracování skloviny jak ručních, tak strojních a vysvětlit jejich základní pracovní postup

Studijní materiály:

Doporučená literatura:

Sklářské praktikum (M. Fanderlík a kol., 1951)

Výrobní praxe ve sklárně (Vlast. Pospíchal, 1966)

Bižuterie - základní učebnice zbožíznalství (J. Koucký, 2005)

Základy technologie skla pro hospodářskou fakultu TU Liberec (Vlad. Klebsa, 2002)

Sklářské názvosloví (R. Hais a kol., 2010, ČSS, Teplice)

Chlazení skla (Fr. Schill, 1993)

Technologie skla (H. Petrášová a kol., 1984)

Webová stránka předmětu:
Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 28. 1. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/predmet2872.html