UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Úvod do technologie skla 1

Zapsat Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Semestr
2871 Z 1
Garant předmětu:
Jakub Petr
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Jakub Petr
Anotace:

Anotace:

Cílem výuky tohoto předmětu je seznámit posluchače se základy technologie skla a sklářskou terminologií. Důraz bude kladen především na uplatnění znalostí v praxi a vytvoření základního přehledu v široké škále uplatnění skla a jemu podobných materiálů v dnešním světě. Nejprve budou studenti seznámeni s definicí skla, základními vlastnostmi materiálu, jeho strukturou, unikátními specifiky i odlišnostmi podobných materiálů. Dále pokročíme ke složení a vlastnostem jednotlivých skel a k jejich dělení dle zvolených kritérií, poté navážeme postupem výroby a rozpoznáme možné vady. V další části budeme diskutovat o výhodách a nevýhodách použití skla.

Požadavky:
Osnova přednášek:

Osnova:

ÚVOD (vymezení studijních témat, upřesnění požadavků na studenty a jejich hodnocení)

SKLO (definice, vnitřní struktura, druhy sklovin) Uvození základního pojmu ?SKLO?. Vysvětlení rozdílu ve vnitřní struktuře sklovin a minerálů.

SKLÁŘSKÝ KMEN (chemické složení, suroviny) Seznámení s nejvíce užívanými chemickými prvky ve sklářství a jejich dělení.

FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI (viskozita, pevnost, roztažnost) Uvození základních pojmů jakými jsou: viskozita, teplotní délková roztažnost, pevnost v tahu a tlaku, elektrická vodivost, tvrdost apod.

TAVENINA (viskozita, principu vzniku taveniny) Popis chemických a fyzikálních procesů přeměny sklářského kmene v homogenní taveninu.

CHLAZENÍ SKLA (princip vzniku a odstranění pnutí ve skle) Objasnění pojmu vnitřního pnutí, principu jeho vzniku a možnosti jeho odstranění.

VADY SKLA (vady: skloviny, výrobků, chlazení; kompatibilita sklovin) Terminologie a typologie vad skleněných výrobků, jakými jsou: nehomogenity, šlíry, kamínky, bublinky, barva skloviny, krystalizace či škrábance.

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cíle studia:

-seznámit studenta se základy technologie zpracování skla

-pomoci studentovi uplatnit nabyté znalosti v praxi a utvořit si základní přehled o vlastnostech tohoto materiálu

-seznámit studenta se sklářskou terminologií, což studentovi ulehčí komunikaci ve sklářských provozech

-vést studenta ke schopnosti stanovovat příčiny defektů vzniklých ve výrobě a předcházet jejich vzniku

Výsledky učení:

Po úspěšném absolvování předmětu je student schopen:

-porozumět vnitřnímu uspořádání materiálu, rozlišovat základní rozdělení sklovin do tří tříd a vysvětlit rozdíly mezi nimi

-prokázat přehled o základních užívaných surovinách, jmenovat alespoň šest sklářských surovin a vysvětlit, jaké vnášejí vlastnosti (z toho dvě sklotvorné suroviny, tavivo, stabilizátor, barvivo a jakou barvu vnáší)

-popsat děje a průměrné teplotní hodnoty v několika viskozitních bodech a prokázat porozumění jejich vztahu u různých druhů sklovin

-vysvětlit principy fungování základních fyzikálních veličin a jejich důležitost pro pochopení vlastností materiálu, jakým je sklo (viskozita, teplotní délková roztažnosti, pnutí či pevnost)

-vyjmenovat tři druhy odlišných sklovin a popsat základní rozdíly mezi nimi

-chápat princip vzniku pnutí ve skle a s ním spojenou nutnost pomalu chladit výrobky z něj vyrobené

-pojmenovat několik technik zpracování skloviny jak ručních, tak strojních a vysvětlit jejich základní pracovní postup

Studijní materiály:

Doporučená literatura:

Sklářské praktikum (M. Fanderlík a kol., 1951)

Výrobní praxe ve sklárně (Vlast. Pospíchal, 1966)

Bižuterie - základní učebnice zbožíznalství (J. Koucký, 2005)

Základy technologie skla pro hospodářskou fakultu TU Liberec (Vlad. Klebsa, 2002)

Sklářské názvosloví (R. Hais a kol., 2010, ČSS, Teplice)

Chlazení skla (Fr. Schill, 1993)

Technologie skla (H. Petrášová a kol., 1984)

Webová stránka předmětu:
Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:
Rozvrh zatím není připraven
Rozvrh na letní semestr 2022/2023:
Rozvrh zatím není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 2. 12. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/predmet2871.html