UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Technické kreslení

Zapsat Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Semestr
2805 Z 1
Garant předmětu:
Radka Vokál Kabelová
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Radka Vokál Kabelová
Anotace:

Mezi hlavní úkoly technického kreslení patří získání dovednosti číst a kreslit technické výkresy či schémata. Výuka seznamuje s normalizací a hlavními zásadami kreslení stavebně technických výkresů. Problematika je nejprve vysvětlena a poté zaslána na email studentům. Předmět je vyučován formou cvičení na konkrétních úlohách. Ve cvičeních se procvičuje kresba od ruky a klade se důraz na správnost vyjádření technické informace. Rámec předmětu zahrnuje kromě obecných základů technického kreslení i dílčí seznámení s prvky stavebními, které jsou zobrazovány.

Požadavky:

Zápočet student obdrží po předložení všech úloh za daný semestr v deskách se seznamem výkresů. Při rozhodnutí o udělení zápočtu je zohledněna účast na cvičeních.

Osnova přednášek:

-Formáty výkresů, skládání, typy čar, písmo, rozpiska, kótování

-Zobrazování ve stavebnictví, typy čar, materiály, zařizovací předměty

-Kótováni ve stavebnictví

-Kótování a zobrazování, okna, dveře, obklady, drážky, niky

-Schody, kótování, zobrazování

-Prvky PSV, zobrazování ve výkresech a tabulkách

-Kompletace výkresů, konzultace, odevzdání

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cíle studia:

-vysvětlit studentovi obecné základy technického kreslení

-rozvíjet prostorovou představivost

-vytvářet asociace mezi tvarem a jeho zobrazením včetně okótování a dalších specifikací, vše v souladu s normalizovanými pravidly dle příslušných norem (ČSN), (EN), (ISO).

-rozvinout studentovu schopnost číst a kreslit technické výkresy či schémata

Výsledky učení:

-Po úspěšném absolvování předmětu je student schopen:

-na základě znalosti obecných základů technického kreslení číst a kreslit technické výkresy a schémata

-připravit si formálně technickou dokumentaci

-na podkladě obecných znalostí z technického kreslení dále rozvíjet kreslení a čtení specializovaných technických výkresů ve zvoleném počítačovém programu - CAD apod.

Studijní materiály:

Doporučená studijní literatura:

-Sedláčková M., Kratochvílová J.: Pozemní stavitelství. Kreslení stavebních konstrukcí, Skripta VUT 2004

-Toman J.: Technické kreslení podle ČSN a mezinárodních norem II. Montanex 2004.

-Doseděl A. kol.: Čítanka výkresů ve stavebnictví, Sobotáles 2002

-Ing. Pavel Svoboda CSc. a kolektiv.: Základy konstruování, Skripta VUT Brno, říjen 1997

Webová stránka předmětu:
Poznámka:
Další informace:
Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů pro celou VŠUP
Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:
Rozvrh zatím není připraven
Rozvrh na letní semestr 2022/2023:
Rozvrh zatím není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 6. 12. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/predmet2805.html