UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Aplikovaná geodezie

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Semestr
2572 Z 2
Garant předmětu:
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Anotace:

Přehled historie kartografie, souřadné systémy; přehled principů klasických metod poměrné metody zaměřování pro výkresovou dokumentaci objektů; přehled principů klasických metod s geodetickými postupy; vytyčovací práce;

zaměřování terénu ? vyhodnocení; současné metody zpracování dokumentace současného stavu území, situace, objektu;

řešení terénních úprav, trasování komunikací a další projektové postupy s polohopisným a výškopisným plánovým podkladem; přehled a pravidla ve styku se státními institucemi, spravujícími data; součásti kompletního elaborátu dokumentace současného stavu stavebního objektu; cenotvorba za provedené práce.

Požadavky:
Osnova přednášek:

Studenti v šesti celodenních výukových blocích v návaznosti na přednášky praktikují v terénu základní geodetické postupy se školní vybaveností přístrojovou technikou:

totální soustava NOKIA

theodolit ? verze T020

nivelační souprava

GPS s vysokou přesností souřadnicového určení

digitální laserové dálkoměry Leitz

další pomůcky

Vybavení slouží kontinuálně výuce i potřebám VŠUP ? především atelierům Katedry architektury pro vyhotovení podkladů ke konkrétním studijním úkolům. Tyto výkony jsou další součástí praxe disciplíny po celou dobu studia

Výuka má blokový charakter a s ohledem na její náročnost je vypisována jednou za dva roky.

Její objem půldenními přednáškami včetně praktických cvičení prezentuje semestrální výuku - jednotlivá témata se v přednáškách vzájemně prolínají a studenti jsou s ohledem na výuku obsluhy přístrojové techniky rozděleni do skupin a program je organizačně náročný a variabilní. Proto není specifikován do osnovy jmenovitě k jednotlivým lekcím.

Součástí výuky je i cca dvoudenní exkurze s prohlídkou příslušného pracoviště a s kresbou objektů, navržením rozvrhu sítě PBPP atd.

Jednotlivé kapitoly výkladu jsou podpořeny exkurzemi do archivů, do objektů, k nimž je dostupná výkresová dokumentace, do objektů různého stupně složitosti i stavebního stavu, do pracovišť geodetických kanceláří nebo experimentálních studií, zpracovávajících virtuální urbanistické modely a další nadstandardní elaboráty

do specializovaného ústavu v rámci působnosti Armády ČR.

Při výuce je brán ohled na rozdílný stupeň dosaženého předchozího vzdělání a ke studentům je přistupováno individuálně. Pro aktivní průběh přednášek a cvičení je studentům s pokročilejším vzděláním v oblasti poskytován prostor pro prezentaci svých znalostí.

Osnova cvičení:
Cíle studia:

-vysvětlit a naučit studenta prakticky aplikovat postupy potřebné pro vytvoření výkresové dokumentace současného stavu stavebního objektu nebo území

-vytvořit předpoklady pro profesní komunikaci studenta se subdodavatelem výkresové dokumentace současného stavu stavebních objektů nebo území

-seznámit studenta s odpovídající cenotvorbou těchto výkonů

Výsledky učení:

Po úspěšném absolvování předmětu je student schopen:

-ortogonální kresby architektury pro potřeby vytvoření výkresové dokumentace, stavebního objektu nebo území

-aplikovat klasické a současné geodetické metody pro vytvoření výkresové dokumentace, stavebního objektu nebo území

-odborně komunikovat se subdodavatelem výkresové dokumentace, stavebního objektu nebo území

Studijní materiály:

-KUCHAŘ - Naše mapy

-RYŠAVÝ - Geodezie I - II

-HÁNEK KOZA - Geodezie pro SPŠ stavební

-HÁNEK a kolektiv - Stavební geodezie - scriptum FSv ČVUT

Výuky se pravidelně účastní odborníci z praxe, kteří vedou vybraná cvičení.

Aktuální manuály přístrojové techniky, kterými VŠUP disponuje:

totální soustava NOKIA, Theodolit - verze T020, nivelační přístroj, GPS s vysokou přesností souřadnicového určení, digitální laserové dálkoměry Leitz a další pomůcky - vybavení slouží výuce i kontinuálním potřebám VŠUP,

především atelierům Katedry architektury VŠUP

Webová stránka předmětu:
Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 2. 10. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/predmet2572.html