UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Didaktická analýza výtvarného umění I

Zapsat Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Semestr
2343 ZK 3
Garant předmětu:
Jaroslav Vančát
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Jaroslav Vančát
Anotace:

Rámcový vzdělávací program (RVP) ve výtvarné výchově (http://www.nuv.cz/file/433), který je základem výuky na základních školách a gymnáziích, je založen na výkladu výtvarného umění i ostatních vizuálně obrazných vyjádření jako strukturovaných poznávacích, komunikačních a koordinačních znakových prostředků specifické povahy s estetickým účinkem.

Cílem kurzu I je seznámit posluchače se všemi funkcemi Rámcového vzdělávacího programu, které zakládají oborové kompetence vyučovaného žáka ? rozvíjení smyslové citlivosti, uplatňování subjektivity a schopnost komunikačního ověření své tvorby.

Posluchač bude rozumět smyslu a cílům RVP, bude umět obhájit nezbytnost výtvarné výchovy ve vyučování, bude umět cíle RVP a z něj vypracovaného školního vzdělávacího programu prakticky představit rodičům, řediteli školy, kolegům učitelům. Bude schopen v jeho intencích motivovat své žáky a studenty k vlastní tvůrčí práci.

Požadavky:
Osnova přednášek:

Tematické okruhy studia:

1.

Výtvarné umění a svět vizuální kultury ve vyučování na základní a na střední škole ? pojetí výtvarné výchovy v kurikulárních dokumentech (Rámcový vzdělávací program).

Interakční přístup, proměna způsobu vzdělávání a možnosti explikace výtvarné výchovy do obecného vzdělání: aktivita žáka, jedinečnost a originalita, tvořivost, sémantický přístup k vizuálně obraznému vyjádření, experiment coby metafyzický přesah, portfolio, evaluace skrze komunikační kompetence.

2.

Metodika uplatnění specifické poznávací funkce výtvarného umění ve vyučování I.

Magický, mytický, univerzalistický (reflexivní) model vizuálního vnímání a komunikace

3.

Metodika uplatnění specifické poznávací funkce výtvarného umění ve vyučování II.

Pluralistický model vizuálního vnímání a komunikace. Relace, element a struktura. Dynamika strukturní proměny. Interakce a transformace.

4.

Senzuální, psychosomatická a sociální úroveň recepce vizuálně obrazného vyjádření.

Ontogeneze a fylogeneze smyslového vnímání. Vývoj poznávacích aspektů vizuálně obrazné recepce.

5.

Metodika uplatnění komunikační funkce výtvarného umění ve vyučování. Geneze komunikačních aspektů vizuálně obrazných prostředků.

6.

Vztah estetické funkce k poznávací a komunikační funkci výtvarného umění a její aplikace ve vyučování. Umění a metafyzika.

7.- 9.

Formy zobrazování v ontogenezi dětského výtvarného projevu a jeho souvislosti s reflexí soudobého stavu vizuální kultury.

10.

Klasická vizuálně obrazná vyjádření ve vyučování. Vztah vizuálně reflexivního (smyslového) vnímání a metaforického myšlení.

11. ? 12.

Nová média ve výtvarné výchově.

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Arnheim, Art and Visual Perception, University of California Press, 1974.

Kesner, Vizuální teorie, Praha 1997.

Lakoff, G., Johnson, M., Metafory, kterými žijeme, Brno 2002.

Liessmann, Filozofie moderního umění, Praha 2000.

Vančát, Výchova k tvořivosti ve školním vzdělávacím programu. EduArt, Praha 2007

Vančát, Poznávací a komunikační obsah výtvarné výchovy v kurikulárních dokumentech, Praha 2003.

Webová stránka předmětu:
Poznámka:
Další informace:
Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů pro celou VŠUP
Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:
Rozvrh zatím není připraven
Rozvrh na letní semestr 2019/2020:
Rozvrh zatím není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 4. 4. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/predmet2343.html