UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Psychologické aspekty pedagogiky umění

Zapsat Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Semestr
2303 ZK 3
Garant předmětu:
Leonora Kitzbergerová
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Leonora Kitzbergerová
Anotace:

Kurz během jednoho semestru seznámí studenty s řadou průniků mezi pedagogikou umění a širokým záběrem psychologie. Obsahuje základy vývojové psychologie, zahrnuje oblast dětského výtvarného projevu, psychologie osobnosti a další příbuzné oblasti.

Posluchač se bude orientovat ve specifických potřebách a možnostech cílových skupin výuky výtvarné výchovy, utřídí si vlastní zkušenosti žáka a studenta a nahlédne je s novou zodpovědností budoucího pedagoga. Poznatky z oblasti vývojové psychologie a dalších tematických okruhů využije k vytvoření základů vlastního pojetí interakce ve vzdělávacím procesu, přiblíží se reálnému náhledu na možnosti a cíle rozvíjení a ovlivňování výtvarného projevu dětí i dospělých a pedagogiky umění jako komplexního celku.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1)Ontogeneze lidské psychiky; vývoj a fungování mozku; vývojová psychologie podle současných poznatků; klíčové situace a hlavní podmínky zdravého vývoje a úspěšné socializace lidského jedince; psychologie a specifika dětství, dospívání, dospělosti a stáří;

2)Dětský výtvarný projev z pohledu současné sociální a vývojové psychologie; kontexty vývoje myšlení řeči a dalších způsobů komunikace; Jean Piaget a kognitivní vývoj jedince; vývojové zvláštnosti výtvarného projevu; výtvarný projev dospívajících a dospělých

3)Osobnost a její specifické projevy; vícečetná inteligence v procesu vzdělávání; osobnostní typologie v komunikaci a výchovně vzdělávacím procesu;

dítě a dospělý (žák a učitel) v sociální interakci; učitel a jeho sebepojetí ve vztahu k dítěti a v situaci výuky

4)Vizuální vyjadřování a jinakost; osobnostní a kulturní vlivy ve vizuálním vyjadřování dětí i dospělých; jedinec z jiné kultury; jedinec se zvláštními potřebami; nadaní a talentovaní žáci; genderová specifika;

5)Kreativita; konvergentní a divergentní myšlení; teorie řešení problému; individuální a skupinová práce na řešení problému; kreativita ve vzdělávání a výuce;

6)Pedagogické portfolio jako prostředek vytváření profilu budoucího pedagoga

Studium probíhá v kombinaci přednášek, seminářů a samostudia z připravených materiálů a studijní literatury. Cílem je poskytnout posluchačům základní informace z poměrně široké oblasti a umožnit jim, aby začali budovat základy svého profilu pedagoga umění.

Významnou položku tvoří téma jinakosti, které je jedním tematickým okruhem, ale současně prolíná celým kurzem. Jedním z cílů kurzu je odvést posluchače od tendencí k normativnímu pohledu na osobnost žáka a jeho výchovu a vzdělávání, učit je aktivně pracovat s jinakostí každé osobnosti, včetně své vlastní.

Posluchači se seznámí s funkcí pedagogického portfolia a založí si své vlastní.

Základem pedagogického portfolia je semestrální práce zaměřená na soustředěné pozorování a popis situace jedince nebo malé skupiny v průběhu spontánní (ve výjimečných případech řízené) tvůrčí činnosti, nejčastěji kresby. Posluchači sledují průběh tvorby a faktory, které na něj mají vliv a pořizují komentovaný záznam. V komentáři používají znalosti získané v průběhu kurzu a usilují formulaci vlastního informovaného a kritického náhledu. Základní cílová skupina pozorovaných subjektů jsou děti předškolního věku a žáci základních škol, u nichž je výtvarný projev systematicky pozorován a lze využít řadu zobecněných poznatků. Velkým přínosem jsou však i volby zcela jiných cílových skupin, jako jsou např. osoby s postižením, senioři, osoby sociálně vyloučené, klienti stacionářů pro osoby s kombinovaným postižením, klienti hospiců a dále bez omezení. Každá tato zkušenost přináší studentům jako jedincům i jako studijní skupině bohaté množství materiálů k reflexi a dalšímu zpracování a využití.

Kurz se může stát základem pro celkové směřování studenta v oblasti pedagogiky umění ? zaměření na oblast inkluze ve školství i ve společnosti, pomáhajících profesí, případně směřování k diagnostice a terapii, vyžadující další specializované studium

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Literatura:

LANGMEIER, J., KREJČÍŘOVÁ, D.: Vývojová psychologie. Praha: Grada, 2006, ISBN 978-80-247-1284-0.

MIKOVÁ, Š., STANG, J..: Typologie osobnosti u dětí. Praha: Portál, 2015, ISBN 978-80-262-0874-7

PIAGET, J., INHELDEROVÁ, B..: Psychologie dítěte. Praha: Portál, 1997

UŽDIL, J.: Výtvarný projev a výchova. Praha: SPN 1976.

Doporučená literatura

CASSIRER, E.: Filosofie symbolických forem, Oikoymenh, Praha, 1996.

CASSIRER, E.: Esej o člověku. Pravda. Bratislava, 1977.

DACEY, J. S.: LENNON, K.H., Kreativita, Grada Publishing, Praha, 2000.

FULKOVÁ, M.: Diskurs umění a vzdělávání. Praha: H + H, 2008

GOMBRICH, E.: Umění a iluze, Praha: Odeon

HUYGHE, R., Řeč obrazů. Praha: Odeon, 1973.

KULKA, J., Psychologie umění, Praha: Grada, 2008, ISBN 978-80-247-2329-7.

ŠIKL, R., Zrakové vnímání, Praha: Grada 2013, ISBN 978-80-247-3029-5.

ŠINDELÁŘ, D., Myšlení v obrazech aneb obrazy myšlení, Odeon, Praha, 1986.

ZUSKA, V.: Mimésis ? fikce ? distance. K estetice XX. století, Triton, Praha, 2002

Webová stránka předmětu:
Poznámka:
Další informace:
Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů pro celou VŠUP
Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:
Rozvrh zatím není připraven
Rozvrh na letní semestr 2019/2020:
Rozvrh zatím není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 4. 4. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/predmet2303.html