UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Produktová ekologie

Zapsat Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Semestr
1819 ZK 2
Garant předmětu:
Vladimír Kočí
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Vladimír Kočí
Anotace:

Předmět Produktová ekologie je zaměřen na pochopení environmentálních souvislostí životního cyklu nově navrhovaných produktů, tedy výrobků, staveb, služeb či technologií. Produktová ekologie ukazuje souvislosti různých typů produktů (předměty osobní spotřeby, stavby, textilní výrobky, elektrospotřebiče, materiály, nábytek, konstrukční prvky a další) v rámci jejich celého životního cyklu: od získávání surovin, výrobu, užívání, až po jejich konečné odstranění. V rámci předmětu budou posluchači seznámeni s podstatou hlavních environmentálních kategorií dopadů současnosti: s globálním oteplováním a klimatickými změnami, s úbytkem stratosférického ozónu, se vznikem fotooxidantů, s acidifikací, s eutrofizací, s toxicitou, s úbytkem surovinových a energetických zdrojů a se snižováním biodiverzity. Posluchači budou vedeni k pochopení holistických souvislostí mezi designem nově vyvíjených produktů, tvorbou nových architektonických řešení, lidskou spotřebou a životním prostředím.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1.Produktová ekologie. Vztah mezi lidskou činností, výrobky a prostředím. Uvažování v životních cyklech. Problematika posuzování lidských výrobků a činností na životní prostředí. Principy ekodesignu a udržitelné architektury.

2.Úbytek surovin. Materiálové a energetické suroviny. Obnovitelné a neobnovitelné suroviny. Obalové materiály. Plastové a papírové obaly. Vodní stopa. Tradiční a alternativní udržitelné materiály a jejich využití v designu. Plasty a bioplasty. Design obalů a volba obalových materiálů. Porovnání jednorázových a opakovaně používaných obalů z pohledu environmentálních dopadů.

3.Globální oteplování a klimatické změny. Environmentální aspekty energetiky a paliv. Design elektrického spotřebiče z pohledu environmentálních dopadů. Energetická účinnost budov a spotřebičů. Uhlíková stopa.

4.Úbytek stratosférického ozonu, ozonová díra. Souvislosti designu domácích chladicích spotřebičů a životního prostředí. Možnosti snižování environmentálních dopadů chladicích systémů a klimatizací v moderních budovách.

5.Tvorba fotochemického ozonu. Letní smog. Vliv dopravy na kvalitu životního prostředí. Elektromobilita a její přínosy a rizika z pohledu celého životního cyklu.

6.Acidifikace, okyselování životního prostředí. Fosilní energetika. Zimní smog.

7.Toxikologie a ekotoxikologie. Definice jedu. Vztah mezi expozicí a účinkem jedu. Jedovaté látky přítomné v průmyslově vyráběných produktech a materiálech, jejich role a rizika. Zpomalovače hoření v nábytku a elektronice. Biocidní látky v zemědělské produkci a ochraně dřeva.

8.Eutrofizace a zamoření živinami. Environmentální problematika pracích prášků a praní textilních výrobků. Hnojiva a produkce přírodních textilních vláken.

9.Koncepce posuzování životního cyklu. Funkce produktu. Funkční jednotka. Příklady funkčních jednotek a tvorby alternativního designu obalů na nápoje, osvětlení interiéru a hygienických výrobků.

10.Inventarizační analýza. Alokace a sdílení environmentálních dopadů. Recyklace. Hodnocení dopadů životního cyklu. Kulturní rozdíly ve vnímání environmentálních dopadů. Ekologická stopa jednotlivce a společnosti.

11.Ekoznačení (ekolabeling) produktů. Možnosti využití ekoznačení v marketingu nově navrhovaných produktů. Systémy certifikace udržitelnosti budov (LEED, BREAM, SBTool).

12.Odpadové hospodářství. Příklady nepříznivých dopadů nakládání odpady. Porovnání skládkování a energetické využití odpadů z pohledu environmentálních dopadů. Možnosti a rizika materiálové recyklace. Energetické využívání odpadů.

13.Etické a sociální aspekty ochrany životního prostředí. Ekologické vzdělávání. Environmentální etika.

14.Životní cyklus textilních výrobků a jeho environmentální dopady. Životní cyklus budov a staveb a jeho environmentální dopady. Životní cyklus plastových výrobků a jeho environmentální dopady.

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cíle studia:

-seznámit studenta s vědním oborem Produktová ekologie a ukázat mu význam designu a dalších kreativních disciplín pro ochranu životního prostředí

-seznámit studenta s koncepcí životních cyklů produktů a ukázat jim souvislosti různých fází života produktů a životního prostředí

-seznámit studenta s hlavními současnými problémy životního prostředí

-seznámit studenta s možnostmi využití environmentálních aspektů produktů v komunikaci se zákazníkem a v marketingu

Výsledky učení:

Po úspěšném absolvování předmětu je student schopen:

-chápat environmentální souvislosti produktů, staveb, technologií i služeb

-prokázat znalost základních environmentálních problémů současnosti a způsobů, jak ve své tvůrčí a profesní činnosti zohledňovat problematiku životního prostředí

-chápat význam designu a architektury nejen v kontextu požadavků spotřebitelů a zákazníků, ale i jako nástroje snižování nežádoucích dopadů lidské činnosti na životní prostředí

-prokázat znalost principů metody posuzování životního cyklu a schopnosti jejího použití pro technologické, správní či manažerské projekty

-orientovat se v problematice environmentální komunikace a marketingu

Studijní materiály:

Povinná literatura:

Kočí, V.: Environmentální dopady, Posuzování životního cyklu, skripta VŠCHT Praha, 2013

Doporučená literatura:

Kočí, V.: Posuzování životního cyklu, Ekomonitor, Chrudim, 2009.

Kočí, V. a kolektiv: LCA a EPD stavebních výrobků, Česká rada pro šetrné budovy, Praha 2012

Baumann, H., A. M. Tillman: The Hitch Hiker´s Guide to LCA, 2004, Lund: Studentlitteratur.

Webová stránka předmětu:
Poznámka:
Další informace:
Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů pro celou VŠUP
Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:
Rozvrh zatím není připraven
Rozvrh na letní semestr 2022/2023:
Rozvrh zatím není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 6. 12. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/predmet1819.html