UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Fyzika designu

Zapsat Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Semestr
1817 ZK 2
Garant předmětu:
Jan Lukačevič
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Jan Lukačevič
Anotace:

Předmět si klade za cíl představit design z fyzikální, technologické a výrobní perspektivy. Každý objekt totiž podléhá působení vnějších i vnitřních sil a jeho mechanické vlastnosti určují, jak na ně bude reagovat. Náplní předmětu je představit studentům design v kontextu fyziky a umožnit jim chápat návrh a realizaci designu jako proces, který má nejrůznější technologická omezení.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1.Fyzika designu - úvod do předmětu

V úvodním bloku bude studentům představena koncepce předmětu, motivace pro jeho výuku a formality týkající se jeho splnění.

2.Úvod do technického kreslení

V bloku věnovaném technickému kreslení budou představeny základní způsoby zobrazení a vytváření výkresů potřebných pro komunikaci s výrobou.

3.Úvod do technické dokumentace

Technická dokumentace má určitá pravidla, která usnadňují komunikaci, jsou-li dodržována. Vedle základních prvků technické dokumentace bude představen rovněž systém funkčních a geometrických tolerancí: ve snaze vyrábět ekonomicky je totiž třeba volit kompromis odpovídající přesnosti výroby produktů.

4.Základní typy konstrukčních prvků

Představení základních prvků, se kterými se i při elementárních výpočtech a návrzích student setká a usnadní mu návrh produktu. Mezi tyto prvky tak patří nosník či prut.

5.Silová působení: tah/tlak

Mezi základní typy namáhání patří prostý tah/tlak. Tato silová působení budou rámcově představena a na příkladech z oborové praxe bude vysvětleno, jak se s nimi lze vypořádat.

6.Silová působení: ohyb

Častým případem silového působení na objekty je ohyb. Na jeho rámcové představení naváže ukázka konkrétních příkladů, jak ho lze využívat či kompenzovat při návrhu vlastních výrobků.

7.Silová působení: krut

Častým případem silového působení na objekty je krut. Na jeho rámcové představení naváže ukázka konkrétních příkladů, jak ho lze využívat či kompenzovat při návrhu vlastních výrobků.

8.Silová působení: vzpěr

Posledním charakteristickým silovým působením je vzpěr. Na jeho rámcové představení naváže ukázka konkrétních příkladů, jak ho lze využívat či kompenzovat při návrhu vlastních výrobků.

9.Určování těžiště

Nejen při návrhu nábytku a jiných užitných předmětů je třeba určit polohu těžiště pro patřičnou stabilitu produktu. V tomto bloku budou představeny cesty, jak těžiště alespoň rámcově určit.

10.Kombinované namáhání

Jednotlivá zatížení zřídkakdy působí na tělesa izolovaně. Dochází tak k nejrůznějším kombinacím, například ohyb a krut. Náplní tohoto bloku tak bude představení kombinovaného namáhání, která na tělesa působí, a způspnů, jak je rámcově určit a jak s nimi pracovat.

11.Konstrukční materiály a jejich vlastnosti

Velkou roli při navrhování produktů hrají nejen silová působení, ale i materiály, které jsou pro daný výrobek použity. V bloku tak budou představeny vybrané materiály, jejich vlastnosti a technologické možnosti.

12.Konzultace

Studenti budou mít v rámci předmětu prostor pro odbornou konzultaci svých semestrálních prací v mezích zaměření předmětu, aby byli schopni dosáhnout funkčního řešení svých výrobků.

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cíle předmětu:

-představit studentovi designérskou praxi jako proces podmíněný fyzikálními vztahy;

-seznámit studenta s technologickými a výrobními aspekty designu;

-seznámit studenta se základními principy výkresové dokumentace a komunikace s výrobou;

-teoreticky vysvětlit a na konkrétních příkladech názorně ukázat škálu silových působení a mechanických vlastností objektů či materiálů;

-upozornit studenta na technologická omezení a rizika výroby produktů.

Výsledky učení:

Na základě absolvování předmětu bude student schopen (naučí se):

-porozumět základním fyzikálním vztahům a vlastnostem objektů či materiálů;

-reflektovat a respektovat mechanické či technologické souvislosti v rámci navrhování vlastních produktů;

-číst a vypracovat výkresovou dokumentaci produktů pro komunikaci s výrobou;

-předjímat některá technologická omezení a rizika výroby produktů.

Studijní materiály:

Doporučená literatura:

Ladislav Šubrt a kol., Příklady z pružnosti a pevnosti I, Praha 2011.

Tomáš Nečas, Fyzika pro gymnázia - Mechanika, http://kdf.mff.cuni.cz/~zak/vyuka/alter_uc_mechaniky.pdf, Praha 2008.

Webová stránka předmětu:
Poznámka:
Další informace:
Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů pro celou VŠUP
Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:
Rozvrh zatím není připraven
Rozvrh na letní semestr 2022/2023:
Rozvrh zatím není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 2. 12. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/predmet1817.html