UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Ochrana a rekonstrukce památek

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Semestr
1781 ZK 2
Garant předmětu:
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Anotace:

Seznámení s historií oboru, seznámení s jeho současným názorovým spektrem, legislativa dané oblasti v ČR, legislativa v mezinárodním formátu, seznámení s aktuálními výraznými realizacemi s výkladem jejich tvůrců - oborová diskuse.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1.od počátků středověku přes objevení Pompejí, přes Santiniho, Mockera až po ?

vnímání stavebního dědictví a s nimi spojených odeznělých principů společenských potřeb - prostřednictvím konstrukčních principů i architektonické formy jako výsledku - od období dosažitelných pramenů po současnost ? společenský i profesní vztah k památce ve svém historickém vývoji,

příčiny vzniku eklektických slohů

současná kritéria stanovení pojmu stavební historická památka.

výklad, prezentace příkladů - projekce

2.stavební techniky a řemesla, současný přístup k restaurování stavby a plošného i prostorového výtvarného díla v příkladech

detailní vysvětlení historických stavebních postupů ve svém vývoji, terminologie stavebních prvků

popis řemeslných technik, jejich aplikace v poloze repase i současného užití

konzervační postupy,

současný dialog o filosofii konzervace památky, dále obsah pojmů restaurování, rekonstrukce, hypotetická rekonstrukce, konverze atd.

výklad, prezentace příkladů - projekce

3.exkurze do objektu

v návaznosti na přednášku nebo zcela nezávisle ? předpoklad cca půldenní průběh

výklad na místě

4.„rekonstrukce roku“

přednáška o výrazné realizaci v oblasti památkové péče aktuálně, s autory a přizvanými teoretiky

výklad, prezentace příkladů - projekce

5.legislativa památkové péče

vývoj a současná porovnání legislativy v ČR s ostatními zeměmi, její institucionální struktura orgánů státní správy v dané oblasti, rozsahy pravomocí

informace o kritériích a dopadech rozhodnutí orgánů státní správy v dané oblasti ? příprava a proces vyhlášení daného stupně památkové ochrany k adresnému objektu, dopady na činnost projektanta, požadavky pro fáze projektové přípravy - pasporty, výkresové dokumentace, SP, SHP?

informace o širších strukturách UNESCO, návrhy a postupy při zápisech objektů ? souborů do světového kulturního a přírodního dědictví

působnost dalších, nevládních mezinárodních organizací a zastoupení ČR v jejich struktuře

uzavřené mezinárodní smlouvy a jejich dopad

informace o autorizaci v oborech restaurátorství

výklad

6.exkurze

v návaznosti na přednášku o ?rekonstrukci roku? nebo nezávisle,

účast projektantů, dalších odborníků z praxe a teoretiků ? předpoklad trvání 3 dny

výklad, vytváření kresebných a fotografických záznamů studenty

Výuka má blokový charakter a s ohledem na její náročnost je vypisována jednou za dva roky.

Počet půldenních přednášek a několikadenní exkurze prezentují semestrální výuku.

Garant výuky zve k jednotlivým tématům scénáře osobnosti z praxe, moderuje jejich vystoupení a vede exkurze s výkladem společně s přizvanými odborníky.

Osnova cvičení:
Cíle studia:

připravit studenta na profesní spolupráci projektanta s delegovanými pracovníky orgánů státní správy v oboru

ve spolupráci s uměnovědnými disciplínami rozvíjet studentovy schopnosti analýzy památkového objektu a zvolení vhodného přístupu k jeho repasi nebo rekonstrukci pro současné nebo nové využití

seznámit studenta s výraznými realizacemi v oboru

Výsledky učení:

Po úspěšném absolvování předmětu je student schopen:

orientovat se v příslušné legislativě památkové péče, v archivních sbírkách a v získávání dalších podkladů pro vlastní tvůrčí architektonickou činnost

studia památkového objektu, souboru nebo aglomerace a volby nejvhodnějšího architektonického přístupu

odborně komunikovat s pracovníky orgánů státní správy v oboru

Studijní materiály:

Studijní literatura a studijní pomůcky

-Hobzek J.: Vývoj památkové péče v českých zemích. Stručný nástin. Praha 1987

-Hlobil I.: Teorie městských památkových rezervací. Uměnovědná studia VI., ÚTDU ČSAV Praha, Academia 1985

-Macek P.: Standardní nedestruktivní stavebně-historický průzkum. 2. doplněné vydání, Praha 2001

-Pavlík M.. Regenerace historických budov, sídel a krajiny, ochrana památek. Stripta FA ČVUT, Praha 1998

-Riegel A.: Moderní památková péče, NPÚ, Praha 2005

-Štulc J.: K současnému stavu metodologie údržby a obnovy stavebních památek. Památky a příroda, 1987, č. 3, str. 129-149 + další články na toto téma publikované ve Zprávách památkové péče

-Vinter V.: Úvod do dějin a teorie památkové péče. Díl I. a II. Skripta FF UK, Praha 1971

V oblasti legislativy byly ze strany ČKA pro KA VŠUP poskytnuty exkluzivní materiály, distribuované studentům jako učební skripta.

Aktuální spolupráce s knihovnou VŠUP v oblasti materiálů k daným lokalitám.

Garant výuky připravuje ke všem výjezdům základní informace o navštívených objektech, především přehledné výkresové dokumentace současného i původního stavu včetně textových materiálů, eventuálně medailonů projektantů a osobností ve vztahu s jednotlivými lokalitami - tyto medailony jsou k dispozici studentům i u všech přednášejících daného konkrétního tématu bloku výuky

Z každého ročníku realizace disciplíny je garantem výuky zpracován záznam z průběhu včetně aktuální rozsáhlé fotodokumentace, který je k dispozici v knihovním fondu VŠUP včetně zpracovaných znalostních testů.

Webová stránka předmětu:
Poznámka:
Další informace:
Předmět lze absolvovat opakovaně
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 28. 1. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/predmet1781.html