UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Akustika a elektroakustika 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Semestr
1761 ZK 2
Garant předmětu:
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Anotace:

Jedním z aspektů ovlivňujících vznik, projekci, realizaci a užívání staveb jsou jejich akustické vlastnosti. Předmět v obecné rovině seznámí studenty s oborem akustika od teoretických základů vzniku chování a šíření zvuku, jeho popisu, přes definici, hodnocení a limity hluku a dále základní akustické vlastnosti stavebních materiálů, základy urbanistické, stavební a prostorové akustiky až po základy elektroakustiky, fyziologické akustiky, psycho akustiky a ozvučování.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1.Akustika ? Obecný úvod

Obory akustiky (přehled). Základní terminologie akustiky (vlna, vlnová délka - frekvence, rychlost šíření zvuku v prostředí, akustická rychlost, akustický tlak akustická intenzita, průchod, odraz, ohyb). Hladina akustického tlaku (energetický součet a rozdíl hladin akustického tlaku). Pokles zvuku na vzdálenosti u bodového, liniového a plošného zdroje zvuku.

Výklad, příklady, cvičení

2.Hluk ? Definice, hodnocení, limity

Definice hluku (fyziologická, lékařská, právní). Seznámení s hlukovou legislativou ČR. Co je a není hluk podle hlukové legislativy. Pro projektování staveb závazné hygienické hlukové limity, jejich objasnění, postup stanovení, výklad orgány státní správy a příklady požadavků.

Výklad, příklady, cvičení

3.Urbanistická akustika

Úvod do oboru urbanistická akustika (základy, postupy, výstupy). Zásady přístupu k urbanistickému návrhu území s ohledem na specifika akustiky. Metody řešení problému šíření hluku v rámci urbanistického plánování. Příklady řešení urbanismu v rámci území.

Výklad, příklady, cvičení

4.Hluk ve venkovním prostoru

Definice, popis, druhy zdrojů hluku ve venkovním prostoru. Metody analýzy šíření hluku ve venkovním prostoru. Koncepce regulace šíření hluku ve venkovním prostoru. Příklady snížení hluku ve venkovním prostoru.

Výklad, příklady, cvičení

5.Akustické vlastnosti stavebních materiálů

Základní akustické vlastnosti stavebních materiálů (vzduchová neprůzvučnost, zvuková pohltivost, redukce šíření vibrací, kročejový hluk). Princip pohlcování zvuku v materiálech, definice činitele akustické pohltivosti, příklady akusticky pohltivých materiálů. Princip snížení procházejícího zvuku vlivem akustických vlastností konstrukcí. Princip útlumu vibrací vlivem akustických vlastností materiálů. Definice ztrátového činitele. Příklady materiálů. Princip snížení kročejového hluku vlivem akustických vlastností skladby podlah. Definice kročejového hluku a váženého kročejového hluku. Rozdíl mezi laboratorním a stavebním kročejovým hlukem. Příklady materiálů.

Výklad, příklady, cvičení

6.Stavební akustika

Požadavky oborových norem na akustické vlastnosti stavebních konstrukcí. Definice vzduchové neprůzvučnosti a vážené vzduchové neprůzvučnosti. Rozdíl mezi laboratorní a stavební vzduchovou neprůzvučností. Příklady materiálů. Definice kročejového hluku a váženého kročejového hluku. Rozdíl mezi laboratorním a stavebním kročejovým hlukem. Příklady materiálů.

Výklad, příklady, cvičení

7.Hluk ve vnitřním prostoru

Mechanismy a cesty šíření hluku ve vnitřním prostoru staveb (hluk šířící se vzduchem, hluk šířící se konstrukcemi). Základy dimenzování stavebních konstrukcí s ohledem na šíření hluku vzduchem. Základy řešení uložení provozních technologií objektu s ohledem na šíření hluku konstrukcemi. Příklady správného a nevhodného uložení provozních technologií objektů.

Výklad, příklady, cvičení

8.Prostorová akustika

Teoretické základy a cíle prostorové akustiky. Metody řešení problematiky prostorové akustiky (vlnová akustika, geometrická akustiky, statistická akustika) základní teoretické základy a omezení metod.

Zásady řešení prostorové akustiky (sály, přednáškové místnosti aj.). Příklady řešení prostorové akustiky. Příklady známých koncertních sálů a jejich akustické parametry.

Výklad, příklady, cvičení

9.Elektroakustika ? Obecné seznámení s elektroakustickými měniči a soustavami

Teoretické základy elektroakustiky (akustická poddajnost, hmotnost a odpor, elektroakustické analogie a příklady jejího použití). Druhy akustických vysílačů. Druhy akustických přijímačů. Druhy reproduktorových soustav. Příklady řešení reproduktorových soustav. Systémy reprodukce zvuku a jejich příklady použití.

Výklad, příklady, cvičení

10.Fyziologická a psycho akustika

Teoretická základy fyziologické akustiky. Ucho a jeho funkce. Řečový trakt a jeho funkce. Schopnosti a omezení sluchového orgánu člověka. Schopnosti a omezení řečového orgánu člověka.

Psycho-akustický popis zvuku a jeho příklady (Hlasitost ~ intenzita, Výška ~ frekvence, Trvání ~ čas, Barva (témbr, timbre) ~ spektrum, Směr (lokalizace))

Výklad, příklady, cvičení

11.Ozvučování ? Systémy a zásady ozvučování

Základní principy ozvučování prostor (uzavřené, polootevřené a otevřené prostory). Problematika ozvučování. Příklady ozvučování jednotlivých typů prostor. Specifika PA (public area) ozvučovacích systémů.

Výklad, příklady, cvičení

12.Souhrnné opakování

Nejdůležitější pojmy, principy a zásady probrané v předešlých lekcích. Závěr a zhodnocení.

Osnova cvičení:
Cíle studia:

-seznámit studenta s vědním oborem akustika s důrazem na ty části akustiky, které přímo nebo nepřímo ovlivňují koncepce stavebních záměrů, jejich projekci a realizaci s případným dopadem na jejich budoucí užívání

-seznámit studenta se závaznými normami a právními předpisy z oboru akustiky promítající se do stavebnictví, urbanismu a užívání staveb

-představit studentovi zásady ochrany venkovního a vnitřního prostoru staveb před hlukem a vibracemi

-seznámit studenta s chováním uzavřeného prostoru s ohledem na kvalitu přednesu hudby a srozumitelnosti mluveného slova

-připravit studenta na možné problémy se zvukem, hlukem a vibracemi ve stavbách tak, aby byl sám schopen včas identifikovat potenciální problém, oslovit experty v oboru akustika a úspěšně řešit tuto problematiku ve své budoucí tvůrčí projekční praxi

Výsledky učení:

Po úspěšném absolvování předmětu je student schopen:

-orientovat se v požadavcích hlukové legislativy ČR a závazných norem

-prokázat schopnost porozumění pojmu hluk, znalost základních zdrojů hluku a metod snížení šíření hluku a vibrací

-prokázat porozumění principu funkce akustických vlastností stavebních konstrukcí

-prokázat orientaci v problematice návrhu akustiky prostoru a specifikách jejich ozvučení

Studijní materiály:

Soubor prezentací z přednášek (k dispozici formou PDF v knihovně školy)

Zákon 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn (ve znění zákona 267/2015 Sb., platného od 1. 12. 2015).

Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. ze dne 24. srpna 2011 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací (ve znění Nařízení vlády č. 217/2016 Sb. ze dne 15. 6. 2016).

Vyhláška 410/2005 Sb. O hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízeni a provozoven pro výchovu a vzděláváni děti a mladistvých

ČSN 73 0532: AKUSTIKA ? Hodnocení zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách ? Požadavky, 2010

ČSN 73 0527: ?Akustika ? Projektování v oboru prostorové akustiky ? Prostory pro kulturní účely ? Prostory ve školách ? Prostory pro veřejné účely?

Webová stránka předmětu:
Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 5. 12. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/predmet1761.html