UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Urbanismus - teorie a město 4

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Semestr
1216 ZK 2
Garant předmětu:
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Anotace:

Anotace:

Předmět si neklade za cíl komplexní výuku urbanismu. Cílem je seznámit studenty s vybranými aspekty současného plánování. Jedná se o koncentrovaný exkurz do několika okruhů, témata se v rámci těchto okruhů každý rok obměňují.

Požadavky:
Osnova přednášek:

Osnova:

-kontext a otevřené město

-placemaking a prostory toků

-koncentrace a pohyb ve městě

-měřítko a udržitelné městské čtvrti

V letním semestru budou probíhat semináře a přednášky v rámci semestrálního tématu. Na konci semestru studenti odevzdají koncept referátu, po jeho schválení jej dopracují a prezentují referát.

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cíle studia:

-seznámit studenta s vybranými tématy současného městského plánování

-pomoci studentovi vnímat město jako složitý systém, který je závislý na vnitřních i vnějších vlivech a který se vyvíjí v čase a v závislosti na mnoha různých aktérech a disciplínách

-seznámit studenta s institucionální dimenzí města zahrnující vliv velkého množství subjektů od státních, přes městské a lokální, veřejné i soukromé

Výsledky učení:

-Po úspěšném absolvování předmětu je student schopen:

-popsat základní aktéry a faktory, které ovlivňují rozvoj měst

-pochopit provázanost spolupráce při tvorbě města s jinými obory

-propojit si příklady z praxe s teoretickými znalostmi

-vyhledat a analyzovat relevantní informace

-prezentovat veřejně výsledky svojí práce

-využít znalosti při tvorbě urbanistické studie či zadání ve škole a následně v praxi

Studijní materiály:

Studijní literatura a studijní pomůcky

-Povinná:

-Jan GEHL, Život mezi budovami, Nadace Partnerství 2000

-Jiří HRŮZA, Teorie města. Praha: NČSAV 1965.

-Jiří HRŮZA - Josef ZAJÍC, Vývoj urbanismu II., Praha: ČVUT 2007.

-Jiří HRŮZA, Charty moderního urbanismu, Agora 2002

-Karel MAIER (ed.), Urbanistická čítanka I, II., Praha: ČVUT 2000.

Doporučená:

-Pavel HNILIČKA, Sídelní kaše, ERA 2005.

-Alexander R. CUTBERT, Understanding Cities ? Method in Urban Design, New York-London: Routledge 2011.

-Phillip ALLMENDINGER, Planning Theory (Planning, Environment, Cities), New York: Pallgrave Macmillan 2002.

-Lieven DECAUTER ? Michiel DEHAENE ? Saskia SASSEN ? BERLAGE INSTITUTE, Visionary Power ? Producing Contemporary City, Rotterdam: NAi Publishers, 2007.

-Transit Oriented Development Guidelines, Institute for Transportation and Development Policy, TOD Standard, 3rd ed. New York: ITDP, 2017.

-Mark GOTTDIENER ? Leslie BUDD, Key Concepts in Urban Studies, London: SAGE 2005.

-Lucie STEJSKALOVÁ, Myslet město, Praha: VŠUP 2013.

-Richard T. LEGATES - Frederic STOUT (eds.), The City Reader, New York-London: Routledge 2011.

Webová stránka předmětu:
Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 28. 1. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/predmet1216.html