UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Urbanismus - teorie a město 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Semestr
1146 ZK 3
Garant předmětu:
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Anotace:

Charakteristika: smyslem a účelem výuky je uvést studenty do myšlenkových souvislostí krajinného a urbánního vývoje na pozadí širších kulturních a civilizačních souvislostí a na základě relativně vysokého stupně abstrakce je vést k širšímu konceptuálnímu porozumění současným vývojovým tendencím městského osídlení a jeho vztahu ke krajině založeným na porozumění minulosti. V předmětu je student seznámen s výkladem základních pojmů, metod a metodik stavby měst, vývoje osídlení a jeho forem. A to od prehistorie osídlení přes klíčová období vývoje kultury urbánního a krajinného utváření prostoru v evropském civilizačním okruhu a v dalších nejvýznamnějších civilizačních sférách. Zvláštní pozornost je věnována ?metaměstu?, resp. souhrnnému popisu vývoje <město ? velkoměsto ? megaměsto> ve smyslu současných teorií města a směrů/tendencí vývoje městského osídlení a krajiny pro třetí tisíciletí v historických paralelách a souvislostech. Předmět je organizován jako série přednášek s následnými debatami. Součástí je praktická semestrální úloha umožňující aplikovat základní přístupy k urbanistické analýze. Předmět je uzavřen ústní zkouškou.

Témata (okruhy): Kategorie a pojmy; Vývoj urbánních forem (typů); Vývoj urbánních prvků; Vývoj

krajinných forem a prvků; Základní etapy vývoje osídlení; Základní kulturní a civilizační ohniska vývoje

osídlení; Vývoj paleo-mezo-neolitických forem osídlení; Vývoj osídlení a zrod evropského městského

osídlení a stavitelství; Vývoj osídlení a městského stavitelství evropského středověku a počátku

novověku; Vývoj osídlení a městského stavitelství novověku od konce XVIII. století do konce XIX.

Století; Vývoj osídlení a městského stavitelství od poloviny XX. století dále.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

Jehlík, J.: Rukověť urbanismu; Jehlík, J.:Obec a sídlo, O krajině, urbanismu a architektuře; Sitte, C: Stavba měst podle uměleckých zásad; CIAM: Athénská charta; Alexander, Ch.: Notes on the sythesis of form; Alexander, Ch. et al.: A Pattern Language: Towns, Buildings, Construction; Lynch, K.: Obraz města; Norberg ? Schulz, Ch.: Genius loci; Rossi, A: Architektura města.

Koolhaas, R. et al.: S M L XL; Sol?-Morales, M, de.: A Matter of Things; Kostof, S.: The City Shaped; Gehl, J.: Život mezi budovami; Valena, T: Město a topografie; Koucký, R.: Elementární urbanismus; Hnilička, P.: Sídelní kaše; Kohout, M et al.: Hromadné bydlení: Systematika prostorových typů; Fialová, I. (ed.): Současné město. Další doporučená literatura bude průběžně prezentována v rámci přednášek.

Kostof, S.: The City Shaped ? Urban Patternsand Meanings Through History; Salat, S.: Cities and Forms ? on Sustainable Urbanism; Hrůza, J. a kol.: Dějiny urbanismu I-II; Hrůza, J.: Svět měst; Hrůza, J.: Teorie města; Hrůza, J.: Charty moderního urbanismu; Morris, A. E. J.: History of Urban Form ? Prehistory to the Renaissance; Bosma, K. et al.: Mastering the City I, II / North European City Planning 1900 ? 2000; Hall, P.: Cities in Civilization;

Žák, L.: Obytná krajina; Schama, S.: Krajina a paměť. Další doporučená literatura bude průběžně prezentována v rámci přednášek.

Webová stránka předmětu:
Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 28. 1. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/predmet1146.html