UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Ergonomie

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Semestr
1137 ZK 2
Garant předmětu:
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Anotace:

-Při absenci psychologie ve výuce a formálnosti anatomie bez fyziologických souvislostí je ergonomie jediným předmětem, který seznamuje s vlastnostmi toho, jemuž je určena tvorba architektů a designérů.

-Ergonomie je interdisciplinární obor zabývající se interakcí lidského organismu a prostředí. Zkoumá tři vzájemně propojené roviny, které jsou charakterizovány jako fyzická ergonomie, psychická ergonomie a organizační ergonomie. Interdisciplinarita ergonomie je zárukou celostních řešení architektonických a designérských projektů. Spočívá zejména ve využití oborů medicíny, psychologie (především kognitivní, kde významnou roli hraje teorie komunikace), fyziky, ekologie a filosofie, ale i dalších. Předmět obsahuje také oblasti užitečné při navrhování oděvů a graf. designu. Znalost ergonomie posiluje mj. profesní etiku studenta, neboť k ergonomickým řešením návrhů zatím projektanty nevede závazná legislativa, jako je tomu např. v oblasti ekologie.

Požadavky:

-Studenti zpracovávají vlastní ergonomický projekt do fáze vizualizace, u něhož je vyžadováno vyvážení stylového řešení, praktické funkčnosti a ergonomie.

-Studenti, kteří nesplní požadavek na dostatečnou účast na přednáškách, dále podstupují písemný test z teorie.

-Od ústní zkoušky typu pohovoru bylo po zkušenostech z prvních let výuky upuštěno.

Osnova přednášek:

Osnova:

-Co je ergonomie, její stručný vývoj, tři hlavní oblasti ergonomie

-Základní pojmy v ergonomii (komfort-diskomfort, fyzické a psychické kondice,

-inteligentní design a architektura, nemocný dům a dopravní prostředek ad.)

-Doporučená odborná literatura, normy pr ergonomii ČSN, EN, ISO, IEC

-Případová studie: spotřebitelský obal potravin

-Lidský organismus v prostředí a v interakci s předměty

-Základní charakteristika lidského organismu (systém systémů, závislost na vývoji druhu)

-Vlastnosti prostředí, vlnění, rytmy a algoritmy, antropocentrismus

-Případová studie: kancelářské pracoviště

-Pohybový systém a antropometrie

-Síly a těžiště

-Případová studie: praktické cvičení měření lidského těla

-Lidské tělo a energie

-Teplo a termoregulace

-Případové studie: mikroklima různých interiérů a jejich řešení

-Nervová soustava člověka, lidská inteligence

-Případové studie: interiér a exteriér obytného domu

-Lidská psychika, znalosti, vzdělanost, problematika stresu, emocí...

-Případová studie: podnikové relaxační centrum

-Smyslové vnímání, vnímání barev, problematika smyslového smogu, virtuální realita

-Případová studie: sedací nábytek a ergonomie interiéru bytu

-Vizuální komunikace, gramotnost

-Komunikace člověk ? stroj, sdělovače a ovladače

-Případová studie: osobní komunikační souprava

-Rozdíly mezi lidmi (velikost, psychika, pohlaví, věk atd.)

-Případová studie: vybavení interiérů koupelen a lázní

-Problematika vybraných činností ? práce s břemeny, sporty, odpočinek

-Případová studie: sportovní pomůcky (kola, lyže, skateboardy....)

-Současný stav a předpoklad vývoje vztahu člověk ? technika

-Případová studie: programovatelné a automatické stroje

-Problematika komplexního ergonomického hodnocení

-Popis práce ke zkoušce

-Případová studie: interiér vozu hromadné dopravy a dopravního terminálu

-Metody výuky:

-Na úvod studenti zpracují dotazník, který dá pedagogovi představu o jejich civilizační a hodnotové orientaci.

-Nezbytná teorie je při výkladu ilustrována promítanými vizualizacemi. Ty však musí být, alespoň částečně před vznikem výukové laboratoře doplňovány praktickými ukázkami užití produktů, kde se uplatní všechny lidské smysly. Léta byla využívána laboratoř muzea designu v Benešově, nyní jsou přinášeny některé předměty do posluchárny.

-Praktické úkoly jsou zadávány také ke zkoušce. Obsahují vždy sociální nebo ekologickou přidanou hodnotu. Studenti ukázkově řeší problémy z běžné české praxe, která se s nimi neumí vyrovnat. Studentům je doporučována praxe cvičení jógy, které přispívá ke vnímání těla.

-Protože přednášky nemohou pokrýt svým rozsahem dostatečně komplexně problematiku ergonomie, je nezbytné domácí studium odborné literatury, která je mj. doporučována pod heslem ?Nejužitečnější knihy pro architekturu a design nejsou o architektuře a designu, ale o člověku, jeho duchovním rozměru, společnosti, ekologii a filosofii.?

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cíle studia:

-posílit studentovo vnímání vlastního těla a naučit ho osobní zkušenost s tělem promítat do druhých lidí

-podnítit studentovo vnímání vývojových, rodových, kulturních a obecně osobnostních psychických a fyzických odlišností mezi lidmi

-naučit studenta vnímat harmonii a negativní stavy těla jako výsledek konkrétních krátkodobých a dlouhodobých vlivů celku prostředí i jeho detailů na lidský organismus a pochopit tak vztah ekologie a ergonomie

-posílit studentovo vnímání kvality architektonických a designových produktů především v interakci s lidským tělem

-vysvětlit způsoby vyvažování interakce člověka s produkty a prostředím fyzicky, psychicky a organizačně

Výsledky učení:

-Po úspěšném absolvování předmětu je student schopen:

-profesionálně přizpůsobovat své projekty potřebám lidského těla

-koordinovat vlivy ekonomiky, estetiky, efektivnosti, ekologie a ergonomie do harmonického projektu

-identifikovat osobnostní předpoklady své a svých kolegů ve tvůrčím týmu

-užívat argumenty profesní etiky k prosazení nepovrchního komfortu projektu

-využívat znalosti potřeb lidského těla nejen při projektování, ale také při testování hotových produktů architektury a designu

-orientovat se v civilizačním a technologickém vývoji orientovat ve prospěch přirozené lidské harmonie

Studijní materiály:

Studijní literatura

Povinná:

-Fassati, Tomáš: Výuka ergonomie na VŠUP (sylaby), VŠUP, Praha, 2008

-Fassati, Tomáš: Cesty k inteligentnímu designu a architektuře, 2016

-Fassati, Tomáš: Učebnice praktické vizuální komunikace, Institut inf. designu, Benešov, 2009

-Chundela, Lubor: Ergonomie, ČVUT, Praha, 2008

-Norman, Donald, A.: Design pro každý den, Praha, 2010

-Norman, Donald, A.: The Design of Everyday Things, 1990

Doporučená:

-Dreyfuss, Henry: Designing for people, New York, 1951

-Dreyfuss, Henry: Measure of man, 1967

-Dreyfuss, Henry: Symbol sourcebook, An authoritative guide to international graphic symbols, J. Wiley & Sons, New York, 1984

-Gardner, Howard: Multiple intelligence, Basis Books, 1993

-Gilbertová, Sylva; Matoušek, O.: Ergonomie, Praha, 2006

-Goleman, D.: Emoční inteligence, Columbus, Praha, 1997

-Hartl, Pavel a Harlová, Helena: Velký psychologický slovník, Portál, Praha, 2010

-Malý Stanislav; Král, Miloslav; Hanáková, Eva: ABC ergonomie, Praha, 2010

-Normy ČSN, EN a ISO pro ergonomii, jejichž soupis je uveden v sylabech předmětu.

-V Knihovně UMPRUM je také k dispozici soubor literatury a učebních materiálů z bývalé zlínské pobočky, který je pedagogem tohoto předmětu dále rozvíjen a počítá se s ním pro plánovanou laboratoř ergonomie. Uvedený fond je částečně sepsán zvláštním seznamem přístupným na webu školní knihovny.

-Pro rozšíření výukového prostoru je pro studenty pedagogem připravena bohatá forma e-learningu, jednak na školním intranetu (moodle), jednak na internetu (facebook Inteligentní design a architektura, Instagram), kde mají individuálně aktivně reagovat na jednotlivá témata.

Webová stránka předmětu:
Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 26. 11. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/predmet1137.html