UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Ergonomie I

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Semestr
1133 ZK 2
Garant předmětu:
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Anotace:

Při absenci psychologie ve výuce a formálnosti anatomie bez fyziologických souvislostí je ergonomie jediným předmětem, který seznamuje s vlastnostmi toho, jemuž je určena tvorba architektů a designérů.

Ergonomie je interdisciplinární obor zabývající se interakcí lidského organismu a prostředí. Zkoumá tři vzájemně propojené roviny, které jsou charakterizovány jako fyzická ergonomie, psychická ergonomie a organizační ergonomie. Interdisciplinarita ergonomie je zárukou celostních řešení architektonických a designérských projektů. Spočívá zejména ve využití oborů medicíny, psychologie (především kognitivní, kde významnou roli hraje teorie komunikace), fyziky, ekologie a filosofie, ale i dalších. Předmět obsahuje také oblasti užitečné při navrhování oděvů a graf. designu. Znalost ergonomie posiluje mj. profesní etiku studenta, neboť k ergonomickým řešením návrhů zatím projektanty nevede závazná legislativa, jako je tomu např. v oblasti ekologie.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Co je ergonomie, její stručný vývoj, tři hlavní oblasti ergonomie

Základní pojmy v ergonomii (komfort-diskomfort, fyzické a psychické kondice,

inteligentní design a architektura, nemocný dům a dopravní prostředek ad.)

Doporučená odborná literatura, normy pr ergonomii ČSN, EN, ISO, IEC

Případová studie: spotřebitelský obal potravin

2. Lidský organismus v prostředí a v interakci s předměty

Základní charakteristika lidského organismu (systém systémů, závislost na vývoji druhu)

Vlastnosti prostředí, vlnění, rytmy a algoritmy, antropocentrismus

Případová studie: kancelářské pracoviště

3. Pohybový systém a antropometrie

Síly a těžiště

Případová studie: praktické cvičení měření lidského těla

4. Lidské tělo a energie

Teplo a termoregulace

Případové studie: mikroklima různých interiérů a jejich řešení

5. Nervová soustava člověka, lidská inteligence

Případové studie: interiér a exteriér obytného domu

6. Lidská psychika, znalosti, vzdělanost, problematika stresu, emocí...

Případová studie: podnikové relaxační centrum

7. Smyslové vnímání, vnímání barev, problematika smyslového smogu, virtuální realita

Případová studie: sedací nábytek a ergonomie interiéru bytu

8. Vizuální komunikace, gramotnost

Komunikace člověk ? stroj, sdělovače a ovladače

Případová studie: osobní komunikační souprava

9. Rozdíly mezi lidmi (velikost, psychika, pohlaví, věk atd.)

Případová studie: vybavení interiérů koupelen a lázní

10. Problematika vybraných činností ? práce s břemeny, sporty, odpočinek

Případová studie: sportovní pomůcky (kola, lyže, skateboardy....)

11. Současný stav a předpoklad vývoje vztahu člověk ? technika

Případová studie: programovatelné a automatické stroje

12. Problematika komplexního ergonomického hodnocení

Popis práce ke zkoušce

Případová studie: interiér vozu hromadné dopravy a dopravního terminálu

Osnova cvičení:
Cíle studia:

-posílit studentovo vnímání vlastního těla a naučit ho osobní zkušenost s tělem promítat do druhých lidí

-podnítit studentovo vnímání vývojových, rodových, kulturních a obecně osobnostních psychických a fyzických odlišností mezi lidmi

-naučit studenta vnímat harmonii a negativní stavy těla jako výsledek konkrétních krátkodobých a dlouhodobých vlivů celku prostředí i jeho detailů na lidský organismus a pochopit tak vztah ekologie a ergonomie

-posílit studentovo vnímání kvality architektonických a designových produktů především v interakci s lidským tělem

-vysvětlit způsoby vyvažování interakce člověka s produkty a prostředím fyzicky, psychicky a organizačně

Výsledky učení:

Po úspěšném absolvování předmětu je student schopen:

-profesionálně přizpůsobovat své projekty potřebám lidského těla

-koordinovat vlivy ekonomiky, estetiky, efektivnosti, ekologie a ergonomie do harmonického projektu

-identifikovat osobnostní předpoklady své a svých kolegů ve tvůrčím týmu

-užívat argumenty profesní etiky k prosazení nepovrchního komfortu projektu

-využívat znalosti potřeb lidského těla nejen při projektování, ale také při testování hotových produktů architektury a designu

-orientovat se v civilizačním a technologickém vývoji orientovat ve prospěch přirozené lidské harmonie

Studijní materiály:

Fassati, Tomáš: Výuka ergonomie na VŠUP (sylaby), VŠUP, Praha, 2008

Fassati, Tomáš: Cesty k inteligentnímu designu a architektuře, 2016

Malý Stanislav; Král, Miloslav; Hanáková, Eva: ABC ergonomie, Praha, 2010

Chundela, Lubor: Ergonomie, ČVUT, Praha, 2008

Gilbertová, Sylva; Matoušek, O.: Ergonomie, Praha, 2006

Fassati, Tomáš: Učebnice praktické vizuální komunikace, Institut inf. designu, Benešov, 2009

Norman, Donald, A.: Design pro každý den, Praha, 2010

Normy ČSN, EN a ISO pro ergonomii, jejichž soupis je uveden v sylabech předmětu.

V Knihovně VŠUP je také k dispozici soubor literatury a učebních materiálů z bývalé zlínské pobočky, který je pedagogem tohoto předmětu dále rozvíjen a počítá se s ním pro plánovanou laboratoř ergonomie. Uvedený fond je částečně sepsán zvláštním seznamem přístupným na webu školní knihovny.

Pro rozšíření výukového prostoru je pro studenty pedagogem připravena bohatá forma e-learningu, jednak na školním intranetu (moodle), jednak na internetu (facebook Inteligentní design a architektura, Instagram), kde mají individuálně aktivně reagovat na jednotlivá témata.

Webová stránka předmětu:
Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 23. 10. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/predmet1133.html