UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Deskriptiva 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Semestr
1092 ZK 2
Garant předmětu:
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Anotace:

Zobrazení prostoru na ploše na základě transformace lidského vidění do procesu lineární konstrukce perspektivy na vertikální i nakloněné průmětně, interpolace přímo ve výsledném perspektivním obraze, určení hranic ploch světla a stínů, konstrukce reflexe přímo ve výsledném perspektivním obraze, zobrazení přesahující realitu kužele lidského vidění - panoramatická a cylindrická zobrazení, podmínky instalace těchto zobrazení, perspektivní reliéf, kresba v plenéru,

alternativní metody pro konstrukci perspektivního obrazu, figura jako měřítko zobrazovaného prostoru.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1.osvětlení v perspektivě na vertikální průmětně

prezentace reálií z oblastí:

konstrukce hranic ploch osvětlených a ploch ve stínech, paralelní světelné paprsky

cílená volba směru paralelních světelných paprsků ? daný směr světelného paprsku, ohled na světové strany ve vztahu

ke směru světelného paprsku v architektonické výkresové dokumentaci

konstrukce hranic ploch osvětlených a ploch ve stínech podle zadaného směru světelného paprsku

divergentní světelné paprsky od bodového zdroje v reálném prostoru zvoleného nebo se zadaným umístěním

reflexe ? plochy horizontální a vertikální, kombinatorika reflexních ploch, reflexní násobky

kresba na tabuli, výklad, práce s modelem

2.osvětlení v perspektivě na vertikální průmětně

konstrukce hranic ploch osvětlených a ploch ve stínech na rovinných plochách horizontálních vertikálních, v obecné poloze, na plochách nerovinných

paralelní světelné paprsky od nekonečně vzdáleného zdroje

divergentní světelné paprsky od bodového zdroje v reálném prostoru, zvoleného nebo se zadaným umístěním

reflexe ? plochy v obecné poloze, kombinatorika reflexních ploch

variantní konstrukce zobrazení rotačních forem v perspektivě na vertikální průmětně včetně osvětlení a reflexe

kresba na tabuli, výklad, práce s modelem, cvičení

3.osvětlení a reflexe v perspektivě na vertikální průmětně

konstrukce hranic ploch osvětlených a ploch ve stínech

paralelní světelné paprsky od nekonečně vzdáleného zdroje

divergentní světelné paprsky od bodového zdroje v reálném prostoru

reflexe ? plochy vertikální a horizontální, plochy v obecné poloze, kombinatorika reflexních ploch

variantní zobrazení rotačních forem v perspektivě s osvětlením a reflexí

cvičení

4.? cílený ? ? komponovaný a ? náhodný ? pohled pozorovatele nad úroveň jeho horizontu ? pod úroveň jeho horizontu

konstrukce půdorysně průčelně orientovaných objektů na nakloněné průmětně ? ? dvoustředová perspektiva ? - pohledy směrem vzhůru a pohledy směrem dolů

konstrukce půdorysně neprůčelně orientovaných objektů na nakloněné průmětně ? ? dvoustředová perspektiva ? - pohledy směrem vzhůru a pohledy směrem dolů

aplikace interpolace do výsledného perspektivního obrazu

osvětlení a reflexe ve výsledném perspektivním obraze

kresba na tabuli a výklad

5.? cílený? - komponovaný a ?náhodný ? pohled pozorovatele nad úroveň jeho horizontu ? pod úroveň jeho horizontu

konstrukce půdorysně průčelně orientovaných objektů na nakloněné průmětně ? ? dvoustředová perspektiva ? - pohledy směrem vzhůru a pohledy směrem dolů

konstrukce půdorysně neprůčelně orientovaných objektů na nakloněné průmětně ? ? dvoustředová perspektiva ? - pohledy směrem vzhůru a pohledy směrem dolů

aplikace interpolace do výsledného perspektivního obrazu

osvětlení a reflexe ve výsledném perspektivním obraze

kresba na tabuli a výklad, cvičení

6.perspektivní reliéf

principy konstrukce do stanovené ?hloubky? reliéfu

kresba na tabuli a výklad, práce s modelem

7.perspektivní reliéf

vytvoření jednoduché kompozice geometrických těles v perspektivním reliéfu ? svobodné zadání, aplikace pomůcek pro prostorovou konstrukci

konzultace, spolupráce s disciplínou modelování

8.konstrukce perspektivního obrazu, přesahující svým rozsahem statický reálný kužel lidského vidění

polygonální průmětna ve vertikální poloze, vytvoření ?skládaného? panoramatického pohledu ze vzájemně navazujících perspektiv na rovinných průmětnách

fragment polygonu nebo uzavřený polygon

kresebný i fotografický postup

cylindrická průmětna ve vertikální poloze

vytvoření kontinuálního panoramatického segmentu nebo plného kruhu

prezentace příkladů s vertikální osou cylindrické průmětny

prezentace příkladů s náklonem osy cylindrické průmětny

kresebný a fotografický postup

příklady instalací ? dioráma ?

podmínky instalace těchto výstupů

kresba na tabuli, výklad, prezentace příkladů

9.klasická divadelní perspektiva

historická divadelní scéna

prostředky pro vytvoření monumentality nebo komornosti stabilního jevištního prostoru

historické ? klasické jevištní mechanismy

prostředky a možnosti současné scénografie

vystoupení odborníka z praxe

výklad s prezentací příkladů ? projekce, modely, exkurze

10.perspektivní kresba architektury

v určeném prostoru se svobodnou volbou stanoviska a perspektivní orientace

exkurze - výklad a konzultace na místě, cvičení

11.perspektivní kresba architektury

v určeném prostoru se svobodnou volbou stanoviska a perspektivní orientace

začlenění figury do výsledné kresby architektury ? určení měřítka figury v kresbě na místě

konstrukční postupy pro určení velikosti figury ve zvoleném místě perspektivní kresby

kresba figury do perspektivního obrazu dle živého modelu

daná lokace kresby, posluchárna - atelier, kreslírna

exkurze - výklad a konzultace na místě, spolupráce s disciplínou figurální kresby

12.alternativa konstrukce perspektivního obrazu

historické grafické i ?přístrojové? pomůcky pro kresbu perspektivy

perspektivní kresba pomocí perspektografických sítí s předkreslenými promítacími paprsky

a hyperbolickým grafem změn hodnot výšek směrem od stanoviska

čeho se vyvarovat při zadání konstrukce perspektivního obrazu formou digitální vizualizace

výklad, prezentace příkladů, cvičení

Při výuce je brán ohled na rozdílný stupeň dosaženého předchozího vzdělání a ke studentům je přistupováno individuálně. Představen je postup konstrukcí od samotného počátku po výsledek a pro aktivní průběh přednášek a cvičení je studentům s pokročilejším vzděláním v oblasti poskytován prostor pro prezentaci svých znalostí.

Do programu výuky jsou dále zváni teoretici k tématům, prostupujícím program výuky ? příkladem zlaté poměry, pořádající trasy, figury ?posvátné geometrie? v konkrétních realizacích, scénografie, zobrazování prostoru na ploše u mimoevropských kultur v širším obraze, fraktály ?

Osnova cvičení:
Cíle studia:

-danými reáliemi podpořit studentovu emotivní prostorovou představivost

-rozvíjet studentovu schopnost nalézat principy perspektivního reliéfu v příkladech urbanismu

-rozvíjet studentovu schopnost prezentovat vytvořený objekt nebo prostor nejtypičtějším, nejpříznivějším perspektivním zobrazením pomocí volby stanoviska pozorovatele ? půdorysně i výškově, s volbou obrazu na vertikální nebo nakloněné průmětně

-vytvářet schopnost navrhnout vazbu volby a konceptu vytvořeného perspektivního zobrazení s jeho instalací v prostoru

-rozvíjet studentovu schopnost sdělit měřítko zobrazeného předmětu - prostoru

pomocí figurální kresby v perspektivním obraze

Výsledky učení:

Po úspěšném absolvování předmětu je student schopen:

-konstruovat perspektivní obraz včetně osvětlení, zrcadlení a figury ve specifických podmínkách

-aplikovat teoretické principy ve volné kresbě

-prokázat znalost principů optických korektur a perspektivního reliéfu v urbanismu a solitérech

-prokázat znalost volby správného konceptu perspektivního obrazu pro zamýšlený charakter výstupu

Studijní materiály:

-KADEŘÁVEK - Prostorová perspektiva a reliefy. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1954. 73 s., 24 s. fot. příl. Knihovna VŠUP

-KADEŘÁVEK - Geometrie a umění v dobách minulých. [Poznámky ke knize Fr. Kadeřávka Geometrie a umění v dobách minulých]. 1. vyd. Praha: Půdorys, 1994 (1997. 87 s., 37 s. ISBN 80-900791-5-6. Knihovna VŠUP

-RITSCH RITSCHOVÁ ? Deskriptivní geometrie v praxi 1938 studentům k dispozici tabelárně

-WELLNER - Velkorysá perspektiva: pokus o moderní metodiku perspektivy. Prostějov: J. F. Buček, 1924. 19 s., 86 il. v příl. Knihovna VŠUP

-ČERNÝ KOČANDRLOVÁ ? Konstruktivní geometrie ? nakladatelství ČVUT

-DRÁBEK HARANT SETZER ? Deskriptivní geometrie II

-PARDYl - Perspektiva: [scénografie]. Praha: DAMU, 1997. 59 s. ISBN 80-85883-24-4 Knihovna VŠUP

-HOCKNEY - Tajemství starých mistrů. Praha: Slovart, 2003. 239 s. ISBN 80-7209-474-2. Knihovna VŠUP

-ZEL - Škola kreslení a modelování pro architekty. V Praze: Slovart, 2009. 144 s. ISBN 978-80-7391-154-6. Knihovna VŠUP

-MCNAUGHTON - Perspektiva a jiné optické klamy. 1. vyd. v českém jazyce. Praha: Dokořán, 2010. 68 s Knihovna VŠUP

-ANGER - Neues Lehrbuch der Perspektive. studentům k dispozici tabelárně

-další tabelární materiály z archivu vyučujícího, které jsou postupně digitalizovány pro dispozici studentům

ELEKTRONICKÉ ZDROJE

Building Types Online

EBSCO Art&Architecture Source

Dostupné z: https://www.umprum.cz/web/cs/knihovna

Webová stránka předmětu:
Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 28. 1. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/predmet1092.html