UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Typologie veřejných staveb 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Semestr
1082 ZK 2
Garant předmětu:
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Anotace:

Detailní seznámení s parametry, požadavky a limity ovlivňujícími navrhování konkrétních typologií veřejných budov. Grafická reprezentace provozních a prostorových vztahů. Zpracování provozních vztahů do dispozičních řešení veřejných budov.

Požadavky:
Osnova přednášek:

-stavby vzdělávací

-stavby kulturně společenské

-gastroprovozy

-stavby ubytovací

-domy s pečovatelskou službou

-sakrální stavby

Osnova cvičení:
Cíle studia:

-rozvíjet orientaci v konkrétních požadavcích na navrhování veřejných budov

-podpořit analytické a kritické myšlení při sestavování stavebních programů zadaných veřejných budov

-rozvíjet schopnost schématického uvažování o provozních a prostorových vztazích ve veřejných budovách

-rozvíjet schopnost reprezentovat výsledek jednotlivých poznatků graficky, kresbou nebo digitální technikou

-rozvíjet navrhování dispozičních řešení dle zadání konkrétní typologie stavby

Výsledky učení:

Po úspěšném absolvování předmětu je student schopen:

-navrhnout vlastní nebo vybrat vhodnou typologii budov pro dané území

-sestavit nebo kombinovat stavební programy budov dle vlastního návrhu nebo dle zadání investorem

-navrhnout adekvátní grafická a provozní schémata pro zadanou typologii veřejných budov

-integrovat základní faktory ovlivňující provozní a prostorové vztahy včetně speciálních požadavků na bezpečnost a na použitelnost budov pro osoby se nízkou schopností pohybu a orientace

-zpracovat navržený stavební program, včetně provozních vazeb do dispozičního řešení dle vybrané typologie veřejné budovy

-vyhodnotit a dále prezentovat poznatky a výsledky své práce

Studijní materiály:

STAVEBNÍ ZÁKON S KOMENTÁŘEM PRO PRAXI, autor: Jiří Plos

ČSN

BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVEB, metodika k vyhlášce č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, autorka: R. Zdařilová

DOPRAVNÍ SYSTÉMY A STAVBY, skripta, autor: Patrik Kotas

http://www.tzb-info.cz

http://www.iprpraha.cz

http://portal.uur.cz/pravni-predpisy/stavebni-zakon-a-provadeci-predpisy.asp

NAVRHOVÁNÍ STAVEB, autor: Ernst Neufert

STAVBY PRO SOCIÁLNÍ SLUŽBY, autorka: Irena Šestáková

OBČANSKÉ STAVBY- STAVBY ŠKOLSKÉ, autorka: Zelenková

NAUKA O STAVBÁCH, autor: Zbyšek Stýblo

Doporučené tituly ve vztahu k aktuálně přednášenému tématu disciplíny ve spolupráci s knihovnou VŠUP

Materiály vytvořené přednášejícím nebo kopírované z jeho archivu publikací a tisků

Webová stránka předmětu:
Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 6. 1. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/predmet1082.html