UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Kreativní typologie 3

Zapsat Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Semestr
1075 ZK 2
Garant předmětu:
Kateřina Horák Goryczka
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Kateřina Horák Goryczka
Anotace:

Anotace:

Typologie bydlení seznamuje se souhrnem zásad, požadavků a podnětů pro tvorbu obytných budov a jejich vztahu k místu/obci apod., není však architektonickou tvorbou. Věnuje se typickým znakům obytných staveb, jejich různorodým dispozičním formám včetně provozních vztahů jednotlivých částí v průběhu času s ohledem na jednotlivé sociální skupiny a jejich specifické potřeby v širším rámci dané společnosti od minulosti přes přítomnost po předpokládaná směřování. Upozorňuje na proměnlivé a rozmanité lidské potřeby/fyzické i psychické, zohledňuje antropometrické charakteristiky, ergonomické a prostorové požadavky ve vztahu ke koncepci bydlení. Typologie bydlení je disciplínou otevřenou, varující před zjednodušujícím, unifikovaným pohledem a rigidní aplikací dočasně platných předpisů i před sociálním inženýrstvím - tedy řešením „nearchitektonických“ společenských problémů architektonickými prostředky.

Požadavky:

Požadavky na studenta: účast na výuce a zpracování zadaných úkolů či referátů, účast na exkurzích. Hodnocení probíhá na konci semestru a je založené na míře aktivní účasti v hodinách, kvalitě zpracovaných projektů či referátů a výsledků testů.

Osnova přednášek:

Osnova:

STAVBY PRO BYDLENÍ

-rekapitulace uplynulého semestru; výsledky zápočtu; bytové domy a obytné s dalšími funkcemi: společné části - požadavky na vybavení, normativní, volitelné, smysluplné...; podmínky pro oddělený provoz dalších funkcí...; předpokládaný vývoj

-formy domů v městské zástavbě - integrace/inkorporování do stávající struktury (ač nový a jiný i třebas provokující, zdá se stát tam samozřejmě a odjakživa...); velikost, výšková hladina, odstupy, vztah ke komunikacím apod., doprava, nová aplikace starých forem (např.: původní pavlačový /současný bariérový, nová „bloková“ kompaktní zástavba; vertikální komunikace - proměny umisťování schodišť, výtahů, ramp apod., kdy a jaké horizontální komunikace (vč. např. domu „holandského“ typu)...

-struktura a velikost bytů, orientace ke světovým stranám - kdy a proč?; cirkadiální rytmy a světelný smog, hluk a šum. dispozice - zónování, vývoj představ/ zdánlivá a skutečná diferenciace; přechodné formy bytových domů k domům rodinným"; nepříhodné názvosloví...

-flexibilita a variabilita bytů v bytových i rodinných domech jako evergreen a strašák (snadná v 19. století, náročná dnes- proč? otázky pro posluchače, test: sepsat podmínky a účelnost variability a flexibility/versus stěhování široká nabídka rozmanitě strukturovaných bytů.

-formy nízkopodlažní zástavby pro jednotlivé domácnosti od jedno po vícegenerační... charakteristika vícegeneračního bydlení; výhody a nevýhody jednotlivých forem; dnešní základní formy rodinných domů u nás a v „sociokulturně“ blízkém zahraničí - společné znaky a odlišnosti: výčet/charakteristika - inkorporovaný v proluce, dvojdomí, řadový, atriový, srostlice, varianty skladby, velikost, formální (objemový) vztah k místu? (v disciplíně typologie se nezabýváme urbanismem, přesto zejména solitérní „rodinný“ dům by měl být výjimkou, vetknutou do stabilizované struktury obce)

-vztah k místu podle velikosti obce, skladby obyvatel a podle pracovních příležitostí (odkaz na selské usedlosti, domky bezzemků, domky kovozemědělců, „vilky“ zaměstnanců...); historický exkurs: poměr obytné a hospodářské části včetně domů v malých obcích (městyse, vesnice, roztroušené osídlení)...

-vliv klimatu, zeleně, vodních zdrojů vč. tzv. suché zahrady, letové hladiny a jiných omezení či výhod; docházkové vzdálenosti a obslužnost, sítě a alternativní zdroje energií, vytápění, hospodaření s šedou a dešťovou vodou - ovlivňuje dispozici? jak? ...

-antropometrické údaje a charakteristiky jednotlivých výškových skupin dospělých mužů a žen/ vztah k prostoru, nábytku, výhledům, zrakové či hmatové orientaci - dosahy, horizont, specifické nároky osob s různým postižením, pohybovým, sluchovým, zrakovým, jiným, instalace signalizačních zařízení apod. test: aplikace na místě

-„inteligentní“ domy, hackeři a smyslově otupělý jedinec - ztráta schopnosti orientace (GPS), pasivní a nulové domy - negativní působení. „Syndrom nemocných domů“/toxické prostředí z uvolňovaných použitých a užívaných materiálů, prostředků k údržbě apod. - náklady/výsledek?.

-specifické požadavky na jednotlivé části bytu v rodinném i bytovém domě - dispoziční vztahy, velikost prostorů a jejich proměnlivé využití- zásada" dostatek soukromí a společenských kontaktů na různé úrovni, proměnlivé a časově se opakující. Byt jako poslední místo soukromí. Typy domácností a odlišně vnímané potřeby - průzkumy vč. zahraničních...

-specifické požadavky - děti, podmínky pro jejich tělesný růst, duševní a emoční vývoj - socializaci; geronti- generační vztahy; výkon povolání doma - specifické požadavky...

-závěr semestru - opakování, příprava na zkoušku.

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cíle studia

-Výsledkem studia Kreativní typologie je schopnost absolventa okamžitě reagovat na jakékoliv zadání klienta.

-podpořit schopnost studenta osvojit si poznatky, dané obsahem disciplíny; kriticky o nich uvažovat a diskutovat v rámci dohodnutého přesného vymezení obsahu jednotlivých pojmů

-podpořit jeho povědomí o proměnách typologických forem bydlení v rámci určitého sociokulturního okruhu, místa a času; tzn. chápat typologické formy jako jednu z proměnných výslednic a podmínek sociálních, kulturních, ekonomických, geografických i geopolitických; pochopit stálost určitých forem, podmíněných založením člověka či prostředí

-rozvíjet kritické a kreativní uvažování studenta a jeho schopnost odlišovat teoretické zadání od reálného; tzn. smysluplně aplikovat získané poznatky i výsledky vlastních úvah o typologických zásadách a formách při řešení určitého úkolu

-rozvíjet studentovu schopnost uvažování o alternativních přístupech, variantních řešení a o směřování společnosti a důsledků na typologické formy

Výsledky učení

-Student se orientuje ve specifikách jednotlivých architektonických a urbanistických typologií a je schopen vytvořit koncepci i návrh řešení zadání. Zároveň je schopen adaptovat se na změny v problematice a aktuálních tendencích v závislosti na společenské poptávce a situaci v odběratelské sféře.

-uvažovat v souvislostech a přemýšlet o variantních řešeních

-polemizovat o vžitých představách, předsudcích a požadavcích nebo jakkoli normativně či jinak zakotvených danostech

-vnímat potenciální rizika svých řešení minimálně ve smyslu předvídatelného dosahu svých činů

-chápat souvislosti, příčiny a následky

-kriticky aplikovat získané znalosti a dovednosti jako pomůcku při řešení ateliérových úkolů, aniž by zasahovaly do programového profilu ateliéru a jeho tvůrčího zaměření, tak v pozdější praxi

Studijní materiály:

Povinná literatura

-ALBERTI, Leon Battista. Deset knih o stavitelství. Překlad J. Otoupalík. 1. vyd. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1956. 451 s. Architektura; 13.

Doporučená literatura

-BIELEFELD, Bert (ed.) Basics Architectural design. Basel: Birkhäuser, 2013. 326 s. Basics. ISBN 978-3-03821-560-8.

-BIELEFELD, Bert (Ed.). Planning Architecture: Dimensions and Typologies. Birkhauser Architecture, 2016.

-DEPLAZES, Andrea, ed. Constructing architecture: materials, processes, structures, a handbook. 3rd extended ed. Basel: Birkhäuser, 2013. 587 s. ISBN 978-3-03821-451-9.

-FEUERSTEIN, Gunther. Open Space: Transparency - Freedom - Dematerialisation. 2013.

-Ching, Francis D. K., Architectural Graphics, Van Nostrand Reinhold, New York 1975; 2nd ed. 1985; 3rd ed. 1996; 4th ed. John Wiley, New York 2003; 5th ed. 2009 ISBN 0-471-20906-6

-CHING, Francis D. K. Architecture: form, space, & order. Fourth edition. Hoboken, New Jersey: Wiley, [2015], 2015. xiv, 447 stran. ISBN 978-1-118-74508-3.

-CHING, Frank. Building construction illustrated [online]. Fifth edition. Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons, Inc., [2014], 2014 [cit. 2018-05-22]. ISBN 978-1-118-74007-1. Dostupné z: http://site.ebrary.com/lib/natl/Doc?id=10837572.

-CHING, Francis D. K. a MULVILLE, Mark. European building construction illustrated. 1st pub. Chichester: Wiley, 2014. ca 450 s. ISBN 978-1-119-95317-3.

-KOOLHAAS, Rem a WESTCOTT, James, ed. Elements: series of 15 books accompanying the exhibition Elements of Architecture at the 2014 Venice Architecture Biennale. Venezia: Marsilio, 2014. 15 svazků (1592 stran). ISBN 978-88-317-2019-9.

-LE CORBUSIER. The modulor: a harmonious measure to the human scale, universally applicable to architecture and mechanics. 2nd repr. Basel: Birkhauser, 2011. 2 sv. (243, 336 s.). ISBN 978-3-7643-6188-4.

-NEUFERT, Ernst a NEUFERT, Peter, ed. Navrhování staveb: zásady, normy, předpisy o zařízeních, stavbě, vybavení, nárocích na prostor, prostorových vztazích, rozměrech budov, prostorech, vybavení, přístrojích z hlediska člověka jako měřítka a cíle: příručka pro stavební odborníky, stavebníky, vyučující i studenty. 2. české vyd. Praha: Consultinvest, 2000. 618 s. ISBN 80-901486-6-2.

-NOVOTNÝ, Otakar. O architektuře. Vyd. 1. Praha: Nakladatelství československých výtvarných umělců, 1959. 437, xlvii s. obr. příloh. Česká architektura. Velká řada; sv. 4.

-QUARONI, Ludovico. Proyectar un edificio. Xarait, 1980 - Počet stran: 228

-REZEK, Petr. Architektonika a protoarchitektura. Druhé, rozšířené a opravené vydání. Praha: Jan Placák - Ztichlá klika, 2017. 296 stran. Spisy; VII. ISBN 978-80-88047-07-0.

-VITRUVIUS. Deset knih o architektuře. Překlad Alois Otoupalík. 2. přeprac. vyd., 1. vyd. ve Svobodě. Praha: Svoboda, 1979. 430 s., 32 čb. fot. Antická knihovna; Sv. 42.

-Příslušné zákony, normy ČSN/ISO a vyhlášky, současná oborová literatura; programy, manifesty a texty významných teoretiků a architektů

Webová stránka předmětu:
Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:
Rozvrh zatím není připraven
Rozvrh na letní semestr 2022/2023:
Rozvrh zatím není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 6. 12. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/predmet1075.html