UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Kreativní typologie 1

Zapsat Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Semestr
1073 Z 1
Garant předmětu:
Kateřina Horák Goryczka
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Kateřina Horák Goryczka
Anotace:

Anotace:

-Vznik oboru, jeho téma, reflektuje aktuální situaci ve stavebnictví a architektuře, průřez historií dle stavebních typů, v nových souvislostech.

-Celkový pohled na architektonické typy v závislosti na funkci: Typologie dopravní, inženýrské, občanské (administrativa, ubytovací, gastronomické, kultura, obchod, sport, školské, zdravotnické), obytné, polyfunkční, průmyslové, sakrální, zemědělské i staveb univerzálních.

-Život a životnost stavby, požadavky na změny užívání a reakce architekta.

-Práce s minulými vrstvami architektury, urbanismu a krajiny, současné vstupy do nich.

Požadavky:

Požadavky na studenta: účast na výuce a zpracování zadaných úkolů či referátů, účast na exkurzích. Hodnocení probíhá na konci semestru a je založené na míře aktivní účasti v hodinách, kvalitě zpracovaných projektů či referátů a výsledků testů.

Osnova přednášek:

Osnova:

ÚVOD DO KREATIVNÍ TYPOLOGIE

-zasazení předmětu typologie do kontextu práce architekta

-aktuální situace typologie v procesu navrhování a praxe architekta

-stručný vývoj v oboru

-přehled náplně předmětu

-princip výuky „learning by doing“, interakce, způsob zadávání a zpracování kreativních úkolů (analýza, princip případové studie)

-požadavky na studenta, způsob hodnocení

-myšlení architekta, mantinely daností (zákonů, vyhlášek) a práce s nimi, vědomé porušování či posouvání hranic, argumentace

-koncept návrhu, jeho udržení, hierarchizace, komunikace architektury

-parametry architektonického navrhování, základní typologické kameny a principy

-trvalá a proměnná složka architektury a urbanismu

-člověk v prostoru

-etika architekta

ZÁKLADY ARCHITEKTONICKÉHO NAVRHOVÁNÍ

-prostředkování světa aktivní architektury - jak číst prostor, stavbu, město, krajinu, vesmír, co je typologie, normy - jak s nimi pracovat a jak (v jakém případě) a proč je někdy pozitivně porušovat

-testování věcí kolem nás, vztahy k rozměrům lidského těla, obvyklé rozměry, modulace, magická čísla (a jak odvozovat a vytvářet svá vlastní),..

-ověřování na existujících stavbách (historických i současných) - exkurze, orientace v plánech existujících budov i mapách měst a krajiny, souvislosti s vesmírem.

-kreativní návrhová práce reagující na výuková a s programem související témata (workshopový - dílenský způsob práce - skici, modely, akce, videa,..)

-trénink jednoduché práce se zadáním pro někoho, trénink kolektivní práce, práce navazující na práci druhého, práce v kontextu různých situací a různých měřítek architektury.

-trénink myšlení architekta, osobní přístup, jeho obhajoba na jednoduchých úkolech, komplexnost myšlení.

-základní stavitelská pravidla, základní stavební prvky a jejich obecné dimenze, reálnost práce s nimi - ověřování, stavební logika, statika a její základní logika

-povědomí, základní orientace o legislativních souvislostech (že existují).

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cíle studia

-Výsledkem studia Kreativní typologie je schopnost absolventa okamžitě reagovat na jakékoliv zadání klienta.

-podpořit schopnost studenta osvojit si poznatky, dané obsahem disciplíny; kriticky o nich uvažovat a diskutovat v rámci dohodnutého přesného vymezení obsahu jednotlivých pojmů

-podpořit jeho povědomí o proměnách typologických forem bydlení v rámci určitého sociokulturního okruhu, místa a času; tzn. chápat typologické formy jako jednu z proměnných výslednic a podmínek sociálních, kulturních, ekonomických, geografických i geopolitických; pochopit stálost určitých forem, podmíněných založením člověka či prostředí

-rozvíjet kritické a kreativní uvažování studenta a jeho schopnost odlišovat teoretické zadání od reálného; tzn. smysluplně aplikovat získané poznatky i výsledky vlastních úvah o typologických zásadách a formách při řešení určitého úkolu

-rozvíjet studentovu schopnost uvažování o alternativních přístupech, variantních řešení a o směřování společnosti a důsledků na typologické formy

Výsledky učení

-Student se orientuje ve specifikách jednotlivých architektonických a urbanistických typologií a je schopen vytvořit koncepci i návrh řešení zadání. Zároveň je schopen adaptovat se na změny v problematice a aktuálních tendencích v závislosti na společenské poptávce a situaci v odběratelské sféře.

-uvažovat v souvislostech a přemýšlet o variantních řešeních

-polemizovat o vžitých představách, předsudcích a požadavcích nebo jakkoli normativně či jinak zakotvených danostech

-vnímat potenciální rizika svých řešení minimálně ve smyslu předvídatelného dosahu svých činů

-chápat souvislosti, příčiny a následky

-kriticky aplikovat získané znalosti a dovednosti jako pomůcku při řešení ateliérových úkolů, aniž by zasahovaly do programového profilu ateliéru a jeho tvůrčího zaměření, tak v pozdější praxi

Studijní materiály:

Studijní literatura a studijní pomůcky

Povinná:

-VITRUVIUS. Deset knih o architektuře. Překlad Alois Otoupalík. 2. přeprac. vyd., 1. vyd. ve Svobodě. Praha: Svoboda, 1979. 430 s., 32 čb. fot. Antická knihovna; Sv. 42.

Doporučená:

-ALBERTI, Leon Battista. Deset knih o stavitelství. Překlad J. Otoupalík. 1. vyd. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1956. 451 s. Architektura; 13.

-BIELEFELD, Bert (ed.) Basics Architectural design. Basel: Birkhäuser, 2013. 326 s. Basics. ISBN 978-3-03821-560-8.

-BIELEFELD, Bert (Ed.). Planning Architecture: Dimensions and Typologies. Birkhauser Architecture, 2016.

-DEPLAZES, Andrea, ed. Constructing architecture: materials, processes, structures, a handbook. 3rd extended ed. Basel: Birkhäuser, 2013. 587 s. ISBN 978-3-03821-451-9.

-FEUERSTEIN, Gunther. Open Space: Transparency - Freedom - Dematerialisation. 2013.

-Ching, Francis D. K., Architectural Graphics, Van Nostrand Reinhold, New York 1975; 2nd ed. 1985; 3rd ed. 1996; 4th ed. John Wiley, New York 2003; 5th ed. 2009 ISBN 0-471-20906-6

-CHING, Francis D. K. Architecture: form, space, & order. Fourth edition. Hoboken, New Jersey: Wiley, [2015], 2015. xiv, 447 stran. ISBN 978-1-118-74508-3.

-CHING, Frank. Building construction illustrated [online]. Fifth edition. Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons, Inc., [2014], 2014 [cit. 2018-05-22]. ISBN 978-1-118-74007-1. Dostupné z: http://site.ebrary.com/lib/natl/Docid=10837572.

-CHING, Francis D. K. a MULVILLE, Mark. European building construction illustrated. 1st pub. Chichester: Wiley, 2014. ca 450 s. ISBN 978-1-119-95317-3.

-KOOLHAAS, Rem a WESTCOTT, James, ed. Elements: series of 15 books accompanying the exhibition Elements of Architecture at the 2014 Venice Architecture Biennale. Venezia: Marsilio, 2014. 15 svazků (1592 stran). ISBN 978-88-317-2019-9.

-LE CORBUSIER. The modulor: a harmonious measure to the human scale, universally applicable to architecture and mechanics. 2nd repr. Basel: Birkhauser, 2011. 2 sv. (243, 336 s.). ISBN 978-3-7643-6188-4.

-NEUFERT, Ernst a NEUFERT, Peter, ed. Navrhování staveb: zásady, normy, předpisy o zařízeních, stavbě, vybavení, nárocích na prostor, prostorových vztazích, rozměrech budov, prostorech, vybavení, přístrojích z hlediska člověka jako měřítka a cíle: příručka pro stavební odborníky, stavebníky, vyučující i studenty. 2. české vyd. Praha: Consultinvest, 2000. 618 s. ISBN 80-901486-6-2.

-NOVOTNÝ, Otakar. O architektuře. Vyd. 1. Praha: Nakladatelství československých výtvarných umělců, 1959. 437, xlvii s. obr. příloh. Česká architektura. Velká řada; sv. 4.

-QUARONI, Ludovico. Proyectar un edificio. Xarait, 1980 - Počet stran: 228

-REZEK, Petr. Architektonika a protoarchitektura. Druhé, rozšířené a opravené vydání. Praha: Jan Placák - Ztichlá klika, 2017. 296 stran. Spisy; VII. ISBN 978-80-88047-07-0.

-Příslušné zákony, normy ČSN/ISO a vyhlášky, současná oborová literatura; programy, manifesty a texty významných teoretiků a architektů

Webová stránka předmětu:
Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:
Rozvrh zatím není připraven
Rozvrh na letní semestr 2022/2023:
Rozvrh zatím není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 1. 12. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/predmet1073.html