UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Typologie bydlení 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Semestr
1072 ZK 2
Garant předmětu:
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Anotace:

Povinný předmět typologie bydlení probíhá formou individuální výuky, tzn. v úzkém kontaktu a diskusi vyučujícího s posluchači. Typologie bydlení seznamuje se souhrnem zásad, požadavků a podnětů pro tvorbu obytných budov a jejich vztahu k místu/obci apod., není však architektonickou tvorbou. Věnuje se typickým znakům obytných staveb, jejich různorodým dispozičním formám včetně provozních vztahů jednotlivých částí v průběhu času s ohledem na jednotlivé sociální skupiny a jejich specifické potřeby v širším rámci dané společnosti od minulosti přes přítomnost po předpokládaná směřování. Upozorňuje na proměnlivé a rozmanité lidské potřeby/fyzické i psychické, zohledňuje antropometrické charakteristiky, ergonomické a prostorové požadavky ve vztahu ke koncepci bydlení. Typologie bydlení je disciplínou otevřenou, varující před zjednodušujícím, unifikovaným pohledem a rigidní aplikací dočasně platných předpisů i před sociálním inženýrstvím - tedy řešením „nearchitektonických“ společenských problémů architektonickými prostředky.

1.rekapitulace uplynulého semestru; výsledky zápočtu; bytové domy a obytné s dalšími funkcemi: společné části - požadavky na vybavení, normativní, volitelné, smysluplné?; podmínky pro oddělený provoz dalších funkcí?; předpokládaný vývoj

2.formy domů v městské zástavbě - integrace/inkorporování do stávající struktury (ač nový a jiný i třebas provokující, zdá se stát tam samozřejmě a odjakživa?); velikost, výšková hladina, odstupy, vztah ke komunikacím apod., doprava, nová aplikace starých forem (např.: původní pavlačový /současný bariérový, nová „bloková“ kompaktní zástavba; vertikální komunikace - proměny umisťování schodišť, výtahů, ramp apod., kdy a jaké horizontální komunikace (vč. např. domu „holandského“ typu)?

3.struktura a velikost bytů, orientace ke světovým stranám - kdy a proč?; cirkadiální rytmy a světelný smog, hluk a šum, dispozice - zónování, vývoj představ/ zdánlivá a skutečná diferenciace; přechodné formy bytových domů k domům rodinným"; nepříhodné názvosloví?

4.flexibilita a variabilita bytů v bytových i rodinných domech jako evergreen a strašák.(snadná v 19. století, náročná dnes- proč? otázky pro posluchače, test: sepsat podmínky a účelnost variability a flexibility/versus stěhování široká nabídka rozmanitě strukturovaných bytů.

5.formy nízkopodlažní zástavby pro jednotlivé domácnosti od jedno po vícegenerační? charakteristika vícegeneračního bydlení; výhody a nevýhody jednotlivých forem; dnešní základní formy rodinných domů u nás a v „sociokulturně“ blízkém zahraničí - společné znaky a odlišnosti: výčet/charakteristika - inkorporovaný v proluce, dvojdomí, řadový, atriový, srostlice, varianty skladby, velikost, formální (objemový) vztah k místu? (v disciplíně typologie se nezabýváme urbanismem, přesto zejména solitérní „rodinný“ dům by měl být výjimkou, vetknutou do stabilizované struktury obce)

6.vztah k místu podle velikosti obce, skladby obyvatel a podle pracovních příležitostí (odkaz na selské usedlosti, domky bezzemků, domky kovozemědělců, „vilky“ zaměstnanců?); historický exkurs: poměr obytné a hospodářské části včetně domů v malých obcích (městyse, vesnice, roztroušené osídlení)?

7.vliv klimatu, zeleně, vodních zdrojů vč. tzv. suché zahrady, letové hladiny a jiných omezení či výhod; docházkové vzdálenosti a obslužnost, sítě a alternativní zdroje energií, vytápění, hospodaření s šedou a dešťovou vodou - ovlivňuje dispozici? jak? ?

8.antropometrické údaje a charakteristiky jednotlivých výškových skupin dospělých mužů a žen/ vztah k prostoru, nábytku, výhledům, zrakové či hmatové orientaci - dosahy, horizont, specifické nároky osob s různým postižením, pohybovým, sluchovým, zrakovým, jiným, instalace signalizačních zařízení apod. test: aplikace na místě

9.„inteligentní“ domy, hackeři a smyslově otupělý jedinec - ztráta schopnosti orientace (GPS), pasivní a nulové domy - negativní působení. „Syndrom nemocných domů“/toxické prostředí z uvolňovaných použitých a užívaných materiálů, prostředků k údržbě apod. - náklady/výsledek?..

10.specifické požadavky na jednotlivé části bytu v rodinném i bytovém domě - dispoziční vztahy, velikost prostorů a jejich proměnlivé využití- zásada" dostatek soukromí a společenských kontaktů na různé úrovni, proměnlivé a časově se opakující. Byt jako poslední místo soukromí. Typy domácností a odlišně vnímané potřeby - průzkumy vč. zahraničních?

11.specifické požadavky - děti, podmínky pro jejich tělesný růst, duševní a emoční vývoj - socializaci; geronti- generační vztahy; výkon povolání doma - specifické požadavky?

12.závěr semestru - opakování, příprava na zkoušku.

Požadavky:
Osnova přednášek:

Osnovu chápu jako soubor proměnlivě zařazovaných okruhů v rámci individuální výuky studentů s počátečním různým stupněm oborových znalostí a vědomostí v návaznosti na předchozí středoškolské vzdělání (viz možné rozdíly mezi absolventy gymnázií a absolventy odborných středních škol); později ve smyslu návaznosti na řešené problémy, na aktuální dění, na hledání historických paralel a dalších souvislostí.

Osnova cvičení:
Cíle studia:

-podpořit studentovu schopnost osvojit si poznatky, dané obsahem disciplíny; kriticky o nich uvažovat a diskutovat v rámci dohodnutého přesného vymezení obsahu jednotlivých pojmů

-podpořit stodentovo povědomí o proměnách typologických forem bydlení v rámci určitého sociokulturního okruhu, místa a času; tzn. chápat typologické formy jako jednu z proměnných výslednic a podmínek sociálních, kulturních, ekonomických, geografických i geopolitických; pochopit stálost určitých forem, podmíněných založením člověka či prostředí

-rozvíjet kritické a kreativní uvažování studenta a jeho schopnost odlišovat teoretické zadání od reálného; tzn. smysluplně aplikovat získané poznatky i výsledky vlastních úvah o typologických zásadách a formách při řešení určitého úkolu

-rozvíjet studentovu schopnost uvažování o alternativních přístupech, variantních řešení a o směřování společnosti a důsledků na typologické formy (na strukturu bytového fondu, na repertoár bytů atp.)

Výsledky učení:

Po úspěšném absolvování předmětu je student schopen:

-uvažovat v souvislostech a přemýšlet o variantních řešeních

-polemizovat o vžitých představách, předsudcích a požadavcích nebo jakkoli normativně či jinak zakotvených danostech

-vnímat potenciální rizika svých řešení minimálně ve smyslu předvídatelného dosahu svých činů

-chápat souvislosti, příčiny a následky

-kriticky aplikovat získané znalosti a dovednosti jako pomůcku při řešení ateliérových úkolů, aniž by zasahovaly do programového profilu ateliéru a jeho tvůrčího zaměření, tak v pozdější praxi

Studijní materiály:

Příslušné zákony, normy ČSN/ISO a vyhlášky, současná oborová literatura; programy, manifesty a texty významných teoretiků a architektů ve vztahu k tématu bydlení, řešení sociálních otázek

Webová stránka předmětu:
Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 22. 10. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/predmet1072.html