UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Typologie bydlení 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Semestr
1071 Z 1
Garant předmětu:
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Anotace:

Cílem výuky je přiblížit studentům fenomén bydlení do té míry, aby si osvojili schopnost rozlišovat mezi nepřekročitelnými zákonitostmi a dobově podmíněnými, tedy proměnnými požadavky, jež pak mohou použít jako pomůcku pro vlastní práci. Seznámení s typickými znaky obytných staveb od minulosti do přítomnosti a proměny forem bydlení v souvislosti s klimatem, teritoriálním umístěním atd. a určením pro jednotlivé sociální skupiny v určité společenské formaci poukazuje jak na znaky relativně trvalé až archetypální tak na rozdíly v pojetí vyplývající se shora uvedeného. Ukázky dispozičních forem z jednotlivých charakteristických období ve smyslu jejich velikosti a míry diferenciace jednotlivých částí podle funkčního využití poukazují na šíři a změny provozně prostorového uspořádání. Studenti si mají osvojit práci se základními rozměrovými parametry ve vztahu k člověku (antropometrické charakteristiky) a požadavky na plynulý provoz a práci (ergonomické požadavky) a to i s ohledem na jednotlivé věkové skupiny a z toho vyplývajících omezení.

Mají se naučit rozlišovat nakolik jsou domácí i zahraniční normativní požadavky a jednotlivé vyhlášky opodstatněné, případně zastaralé či podléhající zájmům určité skupiny, co vyplývá z jejich nedodržení ve smyslu zhoršení případného řešení či jakému následnému postihu se vystavují (např. ČSN 73 4301 Obytné budovy a ČSN 73 4305 Zaříditelnost bytů, vyhláška 398/2009 „hendikep“, vyhláška 268/2009 - OTP). Disciplina typologie bydlení nenabízí hotové vzory, ale má nabídnout základní orientaci v problematice bydlení a poukázat na rozmanitost, která je podmínkou dobrého bydlení podle výběru jednotlivce, té které domácnosti či skupiny obyvatel.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Příslušné zákony, normy (ČSN) a vyhlášky vztahující se k bydlení jsou k dispozici ve školní knihovně s určením jak s nimi nakládat včetně dostupné oborové literatury

Neufert, Ernst a kol.: Navrhování staveb - poslední české vydání, případně německý originál

Pozor: kniha Barrierefrei Bauen - podlehla v přepisu počítačovému šotku - upravovala jsem několikrát, ale nemám správné znění

Čapková, Ivana: Požadavky na tvorbu a uspořádání bytových kuch. pracovišť a souvisejícího vybavení včetně komentovaného výtahu ISO/DIS 3005 - k dispozici ve školní knihovně

Jelínek, Jan: Střecha nad hlavou, VUT v Brně, nakladatelství Vutium, 2006

Webová stránka předmětu:
Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 22. 10. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/predmet1071.html