UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Stavitelství VIII - mechanika

Zapsat Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Semestr
1065 ZK 2
Garant předmětu:
Milan Čejka, Petr Hájíček
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Milan Čejka, Petr Hájíček
Anotace:

Anotace:

Seznámení se základními pojmy stavební mechaniky, pružnosti a pevnosti ve stavebnictví, principy výpočtů jednoduchých staticky určitých konstrukcí.

Požadavky:
Osnova přednášek:

Osnova:

-Základy vektorové algebry

-Fyzikálně mechanické vlastnosti látek

-Hookův zákon a pracovní diagramy základních materiálů

-Zatížení stálá a proměnná

-Statická a tvarová určitost

-Staticky určité konstrukce

-Podmínky rovnováhy

-Výpočty reakcí

-Vnitřní síly

-Napětí normálová a tangenciální

-Vztahy mezi napětími a vnitřními silami

-Průběhy vnitřních sil na staticky určitých konstrukcích

-Prostý tah a tlak

-Prostý smyk, smyk za ohybu

-Prostý ohyb

-Deformace ? ohybová čára

-Mezní stavy, metoda dílčích součinitelů

-Průřezové charakteristiky

-Izotropie, anizotropie

-Kombinace zatížení základní a podle norem ČSN EN

-Dimenzování dřevěných průřezů

-Dimenzování ocelových průřezů

-Dimenzování betonových průřezů

-Navrhování skleněných konstrukcí

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cíle studia:

-seznámit studenta se základními principy vektorové algebry a principy navrhování podle metodiky mezních stavů

-seznámit studenta s chováním materiálů vystaveným namáhání ? pracovními diagramy

-vysvětlit studentovi metody dílčích součinitelů a statistické metody

-naučit studenta vypočítat staticky určité konstrukce a navrhnout a posoudit dřevěný, ocelový a betonový průřez z hlediska mezních stavů únosnosti a použitelnosti

Výsledky učení:

-Po úspěšném absolvování předmětu je student schopen:

-prokázat porozumění základním principům vektorové algebry

-prokázat znalost chování materiálů vystavených namáhání

-vypočítat staticky určité konstrukce

-navrhnout a posoudit dřevěný, ocelový a betonový průřez

Studijní materiály:

Studijní literatura

-Učebnice pro stavební průmyslové školy, skripta a literatura nejnižších ročníků stavebních fakult

-Vladimír Kolář, Ján Sobota - Stavební mechanika, SNTL

-Jaroslav Kadlčák - Základy stavební mechaniky ? díly I. a II. VUT Brno

Webová stránka předmětu:
Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:
Rozvrh zatím není připraven
Rozvrh na letní semestr 2022/2023:
Rozvrh zatím není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 2. 12. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/predmet1065.html