UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Statika 1

Zapsat Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Semestr
1053 Z 1
Garant předmětu:
Miloslav Smutek
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Miloslav Smutek
Anotace:

Seznámení se základními pojmy statiky stavebních konstrukcí, statického fungování jednotlivých typů konstrukcí, vlastnostmi konstrukcí podle použitých materiálů.

Požadavky:
Osnova přednášek:

-Zakládání plošné

-Hlubinné založení

-Pažení stavebních jam

-Těsnění stavebních jam

-Vetknuté nosníky jednostranně a oboustranně

-Spojité nosníky

-Gerberův nosník

-Klenby

-Prvky a statické působení krovů

-Rámové konstrukce

-Příhradové konstrukce

-Vierendelův nosník

-Oblouky

-Dřevěné konstrukční systémy

-Betonové konstrukční systémy, monolitické, prefabrikované, spřažené

-Zděné budovy

-Ocelové konstrukce

-Ocelobetonové konstrukce

-Seznámení s principy statických výpočtů FEM

-Seznámení s fyzikálně nelineárními výpočty

-Navrhování skleněných konstrukcí

Osnova cvičení:
Cíle studia:

-seznámit studenta se základními typy staticky neurčitých konstrukcí a konstrukčních systémů konstrukcí z různých materiálů

-seznámit studenta se způsoby navrhování a pažení stavebních jam v prolukách

-vysvětlit studentovi základní způsoby přenášení vnitřních sil budovou a ztužování budov pozemních staveb

Výsledky učení:

Po úspěšném absolvování předmětu je student schopen:

-prokázat porozumění principům přenosu vnitřních sil budovou

-navrhnout budovy z různých stavebních materiálů

-specifikovat nosný systém budovy a zakomponovat jej do architektonického řešení

Studijní materiály:

Skripta a literatura nejnižších ročníků stavebních fakult

Jiří Witzany ? Konstrukce pozemních staveb 20, ČVUT

Jiří Studnička ? Navrhování nosných konstrukcí. Ocelové konstrukce, ČVUT

Jaroslav Procházka - Navrhování betonových konstrukcí 1, ČVUT

Petr Kuklík - Dřevěné konstrukce, ČVUT

Webová stránka předmětu:
Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:
Rozvrh zatím není připraven
Rozvrh na letní semestr 2022/2023:
Rozvrh zatím není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 1. 12. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/predmet1053.html