UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Stavitelství VI - semestrální cvičení ze stavebních konstrukcí 1

Zapsat Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Semestr
1027 Z 4
Garant předmětu:
Pavel Štěpán, Petr Hájíček
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Pavel Štěpán, Petr Hájíček
Anotace:

Anotace:

-Dokumentace malého domu - 1. část, fáze služeb FS1-FS3 dle standardů ČKA a ČKAIT a příslušných vyhlášek. Dokumentace specializovaných profesí zajišťovaná při zpracování dokumentace pro reálnou stavbu zpravidla kooperací je studenty navrhována zjednodušeně.

Požadavky:
Osnova přednášek:

Osnova:

-zadání Projektu

-FS1 - Analýza - seznámení s úlohou a problematikou ?Projektu?

-FS1 - Analýza - dokončení a odevzdání

-FS2 - Studie/Dokumentace návrhu stavby (DNS) ? zadání

-FS2 - Studie - dispozice

-FS2 - Studie - konstrukční řešení

-FS2 - Studie - technické řešení TZB, PBŘ

-FS2 - Studie - vnější úpravy

-FS2 - Studie - dokončení a odevzdání

-FS3 - DUR - zadání

-FS3 - DUR - zpracování náležitostí DÚR

-FS3 - DUR - odevzdání

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cíle studia:

-uvést studenta do procesu tvorby a organizace projektu návrhu stavby

-podrobněji seznámit studenta s metodami a postupy návrhu a dokumentace stavby

-podpořit rozvoj studentovy schopnosti prezentovat vlastní návrhy a obhájit zvolené technické řešení pomocí

Výsledky učení:

-Po úspěšném absolvování předmětu je student schopen:

-prokázat znalost dokumentace ke stavbě, daných fází dle rozsahu uvedeného v osnově, podle vyhlášek a Standardů ČKA a ČKAIT

-technického řešení problematiky návrhu stavby

-prokázat znalost základních standardů a základního provedení dokumentace stavby

-vypracovat Analýzu, DNS (studie) a DUR dle zadání

Studijní materiály:

Studijní literatura

Povinná:

-Čítanka výkresů ve stavebnictví, SOBOTÁLES 2004, Antonín Doseděl

-Vyhláška 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby

-Pražské stavební předpisy

-Vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb

Doporučená:

-Design Drawing, 2nd Edition, Wiley, 2010, Francis D. K. Ching, Steven P. Juroszek

-Pozemní stavitelství v kresbách, SOBOTÁLES 2006, Novotný, Michálek

-Vyhláška 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby

-ČSN 01 3420 (2004) Výkresy pozemních staveb - Kreslení výkresů stavební části

-ČSN 73 4101 Obytné budovy ve znění změny Z1:2005. 2004. (CS)

-ČSN 73 0540-1 až 4 Tepelná ochrana budov. ČNI Praha, 2012. (CS)

-http://www.tzb-info.cz

-http://www.pasivnidomy.cz/

-http://www.geoportalpraha.cz/

-http://nahlizenidokn.cuzk.cz/

Webová stránka předmětu:
Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:
Rozvrh zatím není připraven
Rozvrh na letní semestr 2022/2023:
Rozvrh zatím není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 26. 11. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/predmet1027.html