UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Stavební konstrukce 2 (Stavitelství IV.)

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Semestr
1026 ZK 2
Garant předmětu:
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Anotace:

Úvod do speciálních profesí. Základní informace o dalších typech staveb.

Požadavky:
Osnova přednášek:

- Technická zařízení budov

- Inženýrské sítě

- Dešťová a splašková kanalizace, retence, čištění vod, Vodovod (zdroje, příprava TUV)

- Plynovod

- Elektrorozvody slabo a silnoproudé, hromosvod

- Vytápění, chlazení, zdroje tepla a chladu

- Vzduchotechnika a klimatizace

- Strojní vybavení budov - výtahy, centrální vysavač, prostorová koordinace návrhu

- Poruchy budov, rekonstrukce, modernizace a adaptace budov

- Optimalizace navrhování systémů budovy z hlediska energetické náročnosti staveb

- Komíny a ventilační průduchy

- Inženýrské stavby, dopravní stavby, průmyslové stavby, zemědělské stavby

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cíle studia:

-seznámit studenta se základy technických zařízení budov

-seznámit studenta s jednotlivými (dalšími) typy stavebních konstrukcí

-seznámit studenta se základy dopravních konstrukcí (vozovka, silnice, chodník)

-praktické vyzkoušení návrhu vlastního technického řešení

Výsledky učení:

Po úspěšném absolvování předmětu je student schopen:

-prokázat základní přehled o požadavcích navazujících speciálních profesí a oborů stavitelství dle výše uvedené osnovy

-verbálně, písemně, graficky prezentovat znalostí z oboru stavitelství v rozsahu výše uvedené osnovy

-zhodnotit z praxe vybrané akustické a světelné studie a posudky

-zpracovat skladby konstrukcí do zjednodušené studie

Studijní materiály:

Povinná literatura:

-Technika budov: příručka pro architekty a projektanty, JAGA 2003, Klaus Daniels

Doporučená literatura:

-Zdravotně technická zařízení budov, JAGA, 2006, Jaroslav Valášek a kolektiv

-Větrání a klimatizace, JAGA, 2006, M. Székyová / K. Ferstl / R. Nový

-Plumbing, Electricity, Acoustics: Sustainable Design Methods for Architecture, Wiley, 2011, Norbert M. Lechner

-Heating, Cooling, Lighting: Sustainable Design Methods for Architects, 4th Edition, Wiley, 2014, Norbert M. Lechner

-Refurbishment Manual, Birkhäuser, 2012, Georg Giebeler, Harald Krause, Rainer Fisch, Florian Musso, Bernhard Lenz, Alexander Rudolphi

-Obnova a rekonstrukce staveb, ČVUT, 2018, Witzany, Wasserbauer, Čejka, Kroftová

-Havárie, poruchy a rekonstrukce: dřevěné a ocelové konstrukce, Grada, 2011, Vašek, Milan

-Dřevěné stropy a krovy, typy, poruchy, průzkumy a rekonstrukce, ABF, 2000, Ladislav Reinprecht, Jozef Šefko

-The Technology of Building Defects, Routledge, 2002, John Hinks, Geoff Cook

-Defects and Deterioration in Buildings: A Practical Guide to the Science and Technology of Material Failure, Routledge, 2002, Barry Richardson

-Poruchy a rekonstrukce staveb, ERA, 2005, Vlček, Milan; Beneš, Petr

-Poruchy staveb, Jaga, 2001, Blaich, Jürgen

-Obvodové konstrukce panelových budov, Poruchy staveb, Grada, 2008, Červenka Leoš

-Poruchy a rekonstrukce zděných staveb, Grada, 2008, Solař Jaroslav

-Vysušování zdiva v příkladech, Grada, 2009, Michael Balík

-Odvlhčování staveb, Grada, 2008, Michael Balík

-Technická infrastruktura měst a sídel, ČVUT, 2013, Vyoralová, Hrdlička

-Inženýrské stavby pro SPŠ stavební, Informatorium, 2006, Hrdoušek, Vladislav a kol.

-Městské inženýrství. Stavební kniha 2011, ČKAIT 2011, kolektiv

-Zemědělské stavby, Základy navrhování, Grada, 2014, Sýkora Jaroslav

-Beautiful Roads - A Handbook of Road Architecture, Danish Road Directorate, 2002, Ulla Egebjerg, Anders Aagaard Poulsen, and co.

-Manuál tvorby veřejných prostranství hlavního města Prahy, IPR, 2014, Pavla Melková a kol.

-http://www.tzb-info.cz

-http://www.pasivnidomy.cz/

Webová stránka předmětu:
Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 23. 10. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/predmet1026.html