UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Stavitelství III

Zapsat Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Semestr
1005 ZK 2
Garant předmětu:
Pavel Štěpán, Petr Hájíček, Marcela Koukolová
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Pavel Štěpán, Petr Hájíček, Marcela Koukolová
Anotace:

Anotace:

Úvod do stavební fyziky, tepelné techniky, akustiky, osvětlení

Požadavky:

-Odevzdání výstupů z úkolů z cvičení

-Zápočet

-Písemný test a ústní zkouška

-Hodnocení výstupů ? jsou zadávány referáty k jednotlivým tématům osnovy předmětu

-Zadání a vypracování semestrálních úkolů ? zhodnocení z praxe vybraných akustických a světelných studií a posudků, podrobný návrh 3 skladeb konstrukcí do zjednodušené studie z předchozího ročníku nebo jiné zjednodušené studie

Osnova přednášek:

Osnova:

-Základní principy stavební fyziky

-Tepelná technika

-Stavební akustika

-Oslunění a osvětlení

-Požární ochrana z hlediska stavební konstrukce

-Zdravotní nezávadnost

-Tepelné izolace

-Hydroizolace

-Skládaná krytina a pokrývačské práce

-Povrchové úpravy

-Stavební výrobky - truhlářské, zámečnické a ostatní

-Drobná architektura, venkovní úpravy, oplocení

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cíle studia:

-seznámit studenta se základy stavební fyziky

-seznámit studenta se základy požárně bezpečnostního řešení staveb

-seznámit studenta se základy zdravotní nezávadnosti staveb

-seznámit studenta s jednotlivými (dalšími) typy stavebních konstrukcí

-seznámit studenta s typy a formami podkladů pro návrh staveb z oblasti stavební fyziky

-praktické vyzkoušení výběru a technického posouzení katalogového řešení

-praktické vyzkoušení návrhu vlastního technického řešení

Výsledky učení:

Po úspěšném absolvování předmětu je student schopen:

-prokázat základní přehled o jednotlivých typech konstrukcí a jejich prvcích, o požadavcích stavební fyziky a o požadavcích navazujících speciálních profesí dle výše uvedené osnovy

-verbálně, písemně, graficky prezentovat znalostí z oboru stavitelství v rozsahu výše uvedené osnovy

-zhodnotit z praxe vybrané akustické a světelné studie a posudky

-zpracovat skladby konstrukcí do zjednodušené studie

Studijní materiály:

Studijní literatura

Povinná:

-Pozemní stavitelství VI pro SPŠ stavební, Grada 2014, Tywoniak Jan a kolektiv

Doporučená:

-Stavební fyzika II. Stavební tepelná technika, ČVUT Praha, 2015, Bošová D., Kulhánek F.

-Stavební tepelná technika a energetika budov, VUTIUM, VUT v Brně, 2006, Vaverka, J., a kol.

-Stavební světelná technika. Přednášky., ČVUT, 2016, Jaroslav Vychytil, Jan Kaňka

-Stavební fyzika 3 - Akustika pozemních staveb, ČVUT, 2015, Jan Kaňka, Jiří Nováček

-Stavební fyzika 1. Osvětlení, oslunění, akustika budov, ČVUT, 2017, Bošová, Prokopová

-Stavební fyzika 1: Zvuk a denní světlo v Architektuře, ČVUT Praha, 2013, Kaňka J.

-Denní osvětlení budov. technická pomůcka TP 1.8.8, ČKAIT, 2016, Daniela Bošová

-Stavební akustika, ČKAIT, 2011, Jan Kaňka

-Hydroizolace plochých střech: Poruchy střešních plášťů, Grada, 2014, Marek Novotný, kol.

-Konstrukční detaily pro pasivní a nulové domy doporučení pro návrh a stavbu, Grada, 2016, Hazucha Juraj

-Tepelné mosty pro nízkoenergetické a pasivní domy, Grada, 2011, Roman Šubrt a kol.

-Tepelné izolace v otázkách a odpovědích, BEN, 2008, Roman Šubrt

-Stavební konstrukce z požárního hlediska, Grada, 2006, Václav Kupilík

-Požární bezpečnost staveb: sylabus pro praktickou výuku, ČVUT Praha, 2014, Marek Pokorný

-Konstrukce pozemních staveb: požární bezpečnost staveb, ČVUT Praha, 2009, Václav Kupilík

-Green Building Illustrated, Wiley 2014, Francis D. K. Ching, Ian M. Shapiro

-Constructing Architecture: Materials, Processes, Structures a Handbook, 4th edition, Birkhauser 2018, Andrea Deplazes

-Raumpilot Grundlagen, Wüstenrot Stiftung, 2010, Thomas Jocher (Autor), Sigrid Loch (Autor)

-http://www.tzb-info.cz

-http://www.pasivnidomy.cz/

Webová stránka předmětu:
Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:
Rozvrh zatím není připraven
Rozvrh na letní semestr 2022/2023:
Rozvrh zatím není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 2. 12. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/predmet1005.html