UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Moderní umění: 1900-1945

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Semestr
TB0002 ZK 3
Garant předmětu:
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Anotace:

Výklad dějin moderního umění 1. poloviny 20. století bude sledovat zejména radikální proměnu tradiční obraznosti, jakou nastolila umělecká avantgarda, ale také budou stopovány jiné, méně ?pokrokové?, antimodernistické či zcela autonomní trasy a experimenty umělců, jejichž příběhy nebyly vinou teleologického výkladu dějin moderního umění v prvním plánu.

Cyklus plní charakter přehledové přednášky, ale současně reaguje na aktuální výzkumy a výstavy z dějin moderního umění.

Na podzim 2018 bude zahájena v pražské Národní galerii ke 100. výročí založení republiky výstava nazvaná První republika: výtvarné umění a umělecký provoz v Československu v letech 1918?1928, na níž se přednášející autorsky podílela. Součástí výuky proto budou i komentované prohlídky touto obsáhlou výstavou a zasazení zdejšího umění do evropského kontextu.

Požadavky:
Osnova přednášek:

I. Ornament a abstrakce ? Experimenty dekorativního umění/ ?Formkunst?

II. František Kupka a jeho cesta od symbolismu k abstrakci/ Teorie barev, fyziologie zraku, spiritismus/ Teoretický spis Tvoření v umění výtvarném

III. Německý expresionismus/ Der Blaue Reiter/ Die Brücke/ anachronní pozice Edvarda Muncha v kontextu avantgardy/ Skupina Osma a německo-český kontext

IV. Kubismus/ představitelé/ role obchodníků s uměním/teorie/čtvrtá dimenze v obraze/ francouzský a český kubismus/ role Vincence Kramáře/ francouzská sbírka a české umění

V. Italský futurismus/manifesty/ představitelé/anglický vorticismus/ Růžena Zátková/ rakouský kinetismus, Franz Čižek a pedagogická avantgarda/

VI. Wassily Kandinsky/ koncept synestézie a scénické kompozice/ Teoretické spisy O duchovnosti v umění, Bod a linie ve vztahu k ploše/ Kazimir Malevič/ Teorie suprematismu, spis Nepředmětný svět

VII. Piet Mondrian/ Raná tvorba, neoplasticismus a skupina De Stijl/ Teoretický spis Lidem budoucnosti/ Rudolf Steiner a antropozofie/ vliv neoplasticismu v oblasti designu a architektury/ Abstraktní fotografie a film ? Coburn, Bragaglia, Man Ray, Richter, Eggeling

VIII. Dadaismus/ ohniska dadaistického dění/ manifesty/ nové techniky a žánry/ Marcel Duchamp

IX. Armory Show/ Uvedení moderního evropského umění do Ameriky a ?euroamerický? most

X. Metafyzická malba, ?nová věcnost?, magický realismus, italské novecento/ De Chirico, Savinio

XI. Surrealismus/ psychický automatismus/ psychoanalýza/ Freud a moderní umění/ kontinuita surrealismu Klossowski, Balthus

XII. Totalitní režimy, ideologie a umění/ propaganda/ ikonografie ?oficiálního? umění

(Drobné odchylky od programu vyhrazeny.)

Osnova cvičení:
Cíle studia:

-seznámit studenta s dějinami a teorií moderního umění první poloviny 20. století

-seznámit studenta s adekvátní dobovou terminologií z dějin moderního umění

-rozvíjet studentovu schopnost zasadit problémy středoevropského, resp. českého nebo československého umění do širšího kontextu

Výsledky učení:

Po úspěšném absolvování předmětu je student schopen:

-porozumět vybraným otázkám teorie umění první poloviny 20. století

-zařadit současnou výtvarnou práci do širších souvislostí dějin umění

-kriticky zhodnotit a porozumět základním problémům a otázkám moderního umění

Studijní materiály:

Hal Foster, Rosalind Krauss, Yve-Alain Bois, Benjamoin Buchloch, Umění po roce 1900. Modernismus, antimodernismus a postmodernismus, Praha 2007

Vojtěch Lahoda a kol., Dějiny českého výtvarného umění 1890?1938, IV/1?2, Academia Praha 1998

Charles Harrison, Paul Wood (eds.), Art in Theory. 1900?2000. An Anthology of Changing Ideas, Oxford 2002

Josef Vojvodík - WIEDL, Jan (eds.), Heslář české avantgardy. Estetické koncepty a proměny uměleckých postupů

v letech 1908-1958, Praha, Academia 2011

Leah Dickerman (ed.), Inventing Absraction, New York 2012

Frédéric Migayrou (ed.), De Stijl 1917?1931, Paris 2010

Miroslav Lamač, Myšlenky moderních malířů, Praha 1989

Jindřich Chalupecký, Úděl umělce. Duchampovské meditace, Praha 1998

František Kupka, Tvoření v umění výtvarném, Praha 1923

André Breton, Spojité nádoby, Praha 1996

Vasilij Kandinskij, O duchovnosti v umění, Praha 1998

Kazimir Malevič, Suprematické zrcadlo, Praha, 1997

Piet Mondrian, Lidem budoucnosti, Praha 2002

Webová stránka předmětu:
Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 21. 1. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/predmetTB0002.html