UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Nauka o materiálech - Materiologie 2

Zapsat Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Semestr
2386 ZK 2
Garant předmětu:
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Anotace:

Studenti kreativních oborů většinou oplývají podrobnou znalostí materiálů a technologií v jejich oboru tradičně používaných, znalost inovací a tendencí vývoje materiálů jim však často chybí. Předmět Nauka o materiálech ? Materiologie by měl studentům usnadnit orientaci ve složité problematice materiálů a technologií a pomoci jim obstát v náročných podmínkách praxe vyžadující poučenou komunikaci s výrobci a realizačními firmami.

Nauka o materiálech - Materiologie 2

2018/2019

O pr?edme?tu

Cílem dvousemestrálního pr?edme?tu je orientace studentu? v prostr?edí materiálu? a získání pove?domí o souc?asných materiálových trendech, technologiích a možnostech, které na-bízejí.

První semestr uvede studenty do sve?ta materiálu?, souc?ástí bude úvodní pr?ednáška o ma-teriálech obecne?, 7 pr?ednášek zame?r?ených na konkrétní materiálové skupiny a jedna pr?ednáška zahranic?ního hosta.

Druhý semestr bude mapovat další materiálové skupiny,

související technologie a také zde bude jedna pr?ednáška zahranic?ního hosta.

Cílem předmětu není jen samotná orientace v materiálech a technologiích, ale taktéž schopnost sebeprezentace a kultivovaného projevu na odpovídající úrovni.

Knihovna materiálu? matériO Prague

Knihovny matériO jsou urc?eny všem profesionálu?m z kreativních oboru?, jako je architektu-ra, design, výtvarné ume?ní, multimédia, scénografie, móda, grafika, r?emeslná výroba atd. Inspiraci zde mohou nac?erpat i studenti, uc?itelé, ve?dci nebo vývojové týmy.

Cílem matériO Prague je poskytovat (nejen) odborné ver?ejnosti informace i fyzický kontakt s novými materiály a vytvor?it pro návšte?vníky inspirativní prostr?edí. Knihovna materiálu? slouží jako styc?ná plocha mezi tvu?rc?ími obory, ve?dou a výzkumem, ale také mezi výrobci materiálu? a jejich uživateli. Usnadn?uje tak orientaci ve složité problematice materiálu?, které se v dnešní dobe? prudce rozvíjejí.Ze za?zemi? knihovny pak v roce 2013 vzes?el i on-line magazi?n Material Times, ktery? s knihovnou poji? spolec?na? te?mata novy?ch materia?lu? a tech-nologii?, pr?enesena? do s?irs?i?ch souvislosti?. Jeho obsah je volne? dostupny? na webu mate-rialtimes.com.

Výuku zajišťuje

Happy Materials s.r.o., IC? 27204821

se sídlem Praha 6 - Br?evnov, R?íc?anova 753/19, PSC? 169 00

Garant pr?edme?tu: Ing. Lucie Havlová / matériO Prague

Koordinátor pr?edme?tu: MgA. Tereza Anderlová / matériO Prague?

Harmonogram:

Letní semestr

18. 2. 2019 - Úvod do pr?edme?tu, organizace (max 45 min.)

25. 2. 2019 - Plasty z konvenčních i obnovitelných zdrojů a jejich životní cykly (90 min.)

4. 3. 2019 - Papír, lepenka, výroba a recyklace (90 min.)

11. 3. 2019 - Digitální výroba, robotika, možnosti 3D tisku (90 min.)

25. 3. 2019 - Keramika + Porcelán (90 min.)

1. 4. 2019 - Přírodní kámen, beton a jeho inovace (90 min.)

29. 4. 2019 - Má dnes sklo limity? (90 min.)

3. 6. 2019 - náhradní přednáška (90 min.)

(zme?na témat pr?ednášek vyhrazena)

10. 6. 2019 - test LS

17. 6. 2019 - test LS

24. 6. 2019 - test LS

Opravné termíny probíhají individuálne? po pr?edchozí domluve? v knihovne? materiálu? matériO Prague.

Atestace pr?edme?tu

V letním semestru je pr?edme?t zakonc?en klasifikovanou zkouškou skládající se z te?chto c?ástí:

?Absolvování minimálne? 4 seminár?u? o materiálech (úvod do pr?edme?tu se do docházky ne-poc?ítá) a nejméne? jedné konzultace k záve?rec?nému projektu.

?Písemne? zpracovaný záve?rec?ný projekt dle zadání.

?Písemný test v rozsahu znalostí probíraných na pr?ednáškách - splněný minimálně na 60%.

Pokud student odjíždí na zahraniční stáž, je nutné, aby o tom dopředu informoval kooridinátora předmětu a dohodl se s ním předem na individuálním plnění předmětu.

Záve?rec?ný projekt (letní semestr)

Každý student vypracuje písemný záve?rec?ný projekt. Vybere si produkt urc?itého úc?elu/funkce (na-pr?. židle, náste?nné hodiny, náhrdelník) a porovná tr?i ru?zné materiály (napr?. dr?evo, kov, plast), které je možné použít k výrobe? zvoleného pr?edme?tu. Jeden z te?chto tr?í materiálu? si student vybere z online databáze matériO, která je pr?ístupná v knihovne? školy nebo v rámci návšte?vy matériO Prague. Všechny tr?i vybrané materiály pak zhodnotí formou tzv. case study.

case study = pr?ípadová studie, což je „...komplexní pr?íklad, který uvádí do praktických souvislostí daného problému a také ilustruje jeho podstatu.“ Je „...popisem konkrétních jevu?, který v praxi de-monstruje teoretické koncepty“

Klíc?ové je tedy co nejkomplexne?ji charakterizovat každý z materiálu?, zhodnotit jejich klady a zápo-ry, porovnat je a poznatky promítnout do shrnujícího záve?ru s jasným stanoviskem autora.

Rozsah a pokyny k zpracování

Práce o rozsahu tr?í normostran (3 x 1800 znaků) plus obrazová pr?íloha, která se nezapoc?ítává do rozsahu práce. Každá práce bude obsahovat úvodní stranu, na které bude uvedeno jméno studenta/ název ateliéru/ roc?ník/ semestr/ pr?edme?t a název práce, úvodní strana se též neza-poc?ítává do rozsahu práce. Stránky budou c?íslované, a to vc?etne? obrazové pr?ílohy. Souc?ástí práce bude uvedení zdroju?, odkud byly informace c?erpány (pokud si nejste jisti, jak správne? uváde?t cita-ce, vygenerujte si je: http://www.citace.com, Mendeley atd. )

Odborné konzultace

Každý zapsaný student absolvuje v letním semestru povinne? alespon? jednu konzultaci, která se vztahuje k záve?rec?nému projektu. Poc?et konzultací není omezen.

Nejzazší termín pro závazné stanovení tématu záve?rec?né práce je 29.4.2019.

Pr?ed každou návšte?vou materiálové knihovny nebo konzultací je tr?eba se ohlásit emailem nebo telefonicky, nejpozde?ji 24 hodin pr?ed plánovaným termínem. (info@materio.cz, mob. +420 739 471 317)

Zpu?sob a termín odevzdání

Práce bude odevzdána pouze v elektronické forme? ve formátu .pdf v maximální velikosti souboru 5MB, odesláním na e-mail info@materio.cz do 31.8.2019

Doporuc?ená uc?ebnice

Uc?ebnice: Pru?vodce sve?tem materiálu? pro architekty a designéry, Daniel Kula, Élodie Ternaux, Quentin Hirsinger. 1. vyd. Praha: Happy Materials, 2012, 344 s. ISBN 9-788-026-005-384.

Kniha je k dispozici v knihovne? školy, pr?ípadne? je k zakoupení v matériO Prague za 600 Kc? včetně DPH (cena v be?žné distribuci 800Kč).

Náhradní písemné práce pro studenty s nízkou úc?astí na pr?ednáškách

Pr?i nesplne?ní povinné docházky na seminár?e (min. 4x v semestru) c?i nedodržení termínu pro výbe?r tématu záve?rec?né práce, musí student vypracovat náhradní písemnou práci v rozsahu 3 normo-stran na pr?edem urc?ené téma z oboru materiálu?.

Tyto náhradní práce musí být odevzdány nejpozde?ji do 31.8.2019.

Kontaktní osoba: MgA.Tereza Anderlová, tel.: 739 471 317, email: tereza@materio.cz

Jak se dostanete do knihovny materiálu? matériO Prague?

Tramvají c?. 22 nebo 25 do zastávky U Kaštanu, pak cca 300m pe?šky naznac?eným sme?rem.

Požadavky:
Osnova přednášek:

-Úvod do předmětu, organizace ? seznámení s obsahem předmětu v letním semestru, požadavky, zadáním závěrečné práce, hodnocením a časovým harmonogramem semestru,

-Kov ? odborná přednáška ? obecná charakteristika, dělení, vlastnosti, výroba, ekologie a recyklace, zpracování, inovace a trendy

-Plasty ? odborná přednáška ? obecná charakteristika, dělení, vlastnosti, výroba, ekologie a recyklace, zpracování, inovace a trendy

-Kámen, beton ? odborná přednáška ? obecná charakteristika, dělení, vlastnosti, výroba, ekologie a recyklace, zpracování, inovace a trendy

-Udržitelné materiály ? odborná přednáška ? úvod do tématu udržitelných materiálů, výhody a úskalí, greenwashing, charakteristika vybraných udržitelných materiálů, jejich vlastnosti, výroba a zpracování

-Chytré materiály ? odborná přednáška ? charakteristika a dělení chytrých materiálů, historie a aktuální trendy, charakteristika vybraných chytrých materiálů, jejich vlastnosti, oblasti použití

-Digitální fabrikace ? progresivní technologie návrhu a výroby, materiály a programy k tomu určené, jejich charakteristika, vlastnosti, oblasti použití

-Přednáška zahraničního lektora ? přednáška externího odborníka z předem vytipované oblasti materiálového výzkumu s přesahem do kreativních odvětví

-Rezerva na dodatečný seminář, exkurze k výrobcům či zpracovatelům materiálů, konzultace a předtermíny testů

Osnova cvičení:
Cíle studia:

-seznámit studenta s inovacemi a tendencemi ve vývoji materiálů

-pomoci studentovi orientovat se ve složité problematice materiálů a technologií a možnostech, které nabízejí

-pomoci studentovi připravit se na náročné podmínky praxe vyžadující poučenou komunikaci s výrobci a realizačními firmami

Výsledky učení:

Po úspěšném absolvování předmětu je student schopen:

-prokázat základní orientaci v prostředí materiálů a povědomí o současných materiálových trendech, technologiích a možnostech, které nabízejí

-identifikovat klíčové vlastnosti a požadavky na hledané materiály

-poučeně komunikovat s odborníky z řad výrobců nebo zpracovatelů materiálů

-prezentovat své myšlenky vhodným způsobem

Studijní materiály:

Jako skriptum pro výuku předmětu slouží kniha Materiology: Průvodce světem materiálů a technologií pro architekty a designéry, autoři Daniel Kula, Élodie Ternaux a Quentin Hirsinger. 1. vyd. Praha: Happy Materials, 2012, 344 s. ISBN 9-788-026-005-384, která je k dispozici v knihovně UMPRUM v počtu 10 ks k zápůjčce. Studenti mají rovněž možnost si ji zakoupit za zvýhodněnou cenu 500 Kč + DPH (běžná prodejní cena je 1000 Kč vč. DPH) v knihovně materiálů matériO Prague.

Webová stránka předmětu:
Poznámka:
Další informace:
Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů pro celou VŠUP
Rozvrh na zimní semestr 2018/2019:
Rozvrh zatím není připraven
Rozvrh na letní semestr 2018/2019:
Rozvrh zatím není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 21. 2. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/predmet2386.html