UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Urbanismus - teorie a město 4

Zapsat Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Semestr
1148 ZK 3
Garant předmětu:
Lucie Stejskalová
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Lucie Stejskalová
Anotace:

Předmět je rozdělen na dvě části. V zimním semestru je lektorem urbanista a výtvarník Jan Trejbal, v letním semestru potom MgA.Mgr. Lucie Stejskalová. Výuka je určená pro studenty 3. magisterského nebo 1. ročníku navazujícího magisterského studia. Obsah předmětu je lektory koordinován s kurzem ?Legislativa ve stavebnictví a příprava pro autorizaci?.

V letním semetru je pak cílem seznámit studenty s vybranými aspekty současného plánování. Jedná se o koncentrovaný vhled do několika okruhů, témata se v rámci těchto okruhů každý rok obměňují. Studenti po kurzu dokáží popsat základní aspekty plánování. Studenti chápou, že město obsahuje i dimenzi institucionální, protože vývoj města leží v rukou velkého množství stakeholderů - od státních, přes městské a lokální, veřejné i soukromé.

Předmět je v letním semestru hodnocen na základě tří kritérií:

a) Absolvování testu obsahujícího problematiku z letního a zimního semestru

b) Četba povinné literatury a zpracování otázek k testu

c) Zpracování a představení referátu

Forma výuky:

- organizační formy - přednáška, seminář, exkurze

- vzdělávací metody - diskuze, případové studie, referát, prezentace

- hodnotící metody ? vypracování studií, studium literatury, ústní a písemná zkouška, individuální konzultace během semestru

Metody výuky:

- ukázka práce urbanistů a příbuzných oborů ?in situ?

- nutnost formulace problematiky formou konzultací (poradna)

- vedení k potřebám rozšiřovat vyloženou problematiku (vypracování případové studie)

- individuální konzultace s ohledem na různý stupeň předchozího vzdělání

- poskytnutí prostoru pro prezentaci znalostí studentů s pokročilejším formou referátů během semestru

Požadavky:
Osnova přednášek:

1.kontext a otevřené město

2.placemaking a prostory toků

3.koncentrace a pohyb ve městě

4.měřítko a udržitelné městské čtvrti

Osnova cvičení:
Cíle studia:

- využítí znalosti z vývoje urbanistických schémat pro svoji praxi a studium

- vyhledat profese a terminologii k řešení urbanistických studií

- popsat základní aktéry a faktory, které ovlivňují rozvoj města a krajiny

- propojit si příklady z praxe s teoretickými znalostmi

- využít znalosti při tvorbě urbanistické studie či zadání ve škole a následně v praxi

Studijní materiály:

- Phillip ALLMENDINGER, Planning Theory (Planning, Environment, Cities), New York: Pallgrave Macmillan 2002.

- Richard BURDETT ? Sarah ICHIOKA, People, Society, Architecture: 10th International Architecture Exhibition ? Venice, Venice: Rizzoli 2006.

- Alexander R. CUTBERT, Understanding Cities ? Method in Urban Design, New York-London: Routledge 2011.

- Lieven DECAUTER ? Michiel DEHAENE ? Saskia SASSEN ? BERLAGE INSTITUTE, Visionary Power ? Producing Contemporary City, Rotterdam: NAi Publishers, 2007

- FAČVUT - METODIKA ZADÁVÁNÍ ÚZEMNÍCH PLÁNŮ / https://vp.fa.cvut.cz/vystupy/

- Jan GEHL, Život mezi budovami, Nadace Partnerství 2000

- Pavel HNILIČKA, Sídelní kaše, ERA 2005

- Peter HALL, Cities of Tommorow, London: Blackwell Publishing 2002.

- David T. HERBERT ? Colin J. THOMAS, Cities in Space, City as a Place, New York: David Fulton Publishers 1997.

- Jiří HRŮZA - Josef ZAJÍC, Vývoj urbanismu II., Praha: ČVUT 2007.

- Jiří HRŮZA, Charty moderního urbanismu, Agora 2002

- Jiří HRŮZA, Teorie města. Praha, 1965.

- INSTITUT PLÁNOVÁNÍ A ROZVOJE, IPR PRAHA, materiály týkající se principů a pravidel územního plánování

- Jan JEHLÍK, Obec a sídlo, Praha, 2013

- Roman KOUCKÝ, Elementární urbanismus; Zlatý řez. Praha, 2006

- Richard T. LEGATES - Frederic STOUT (eds.), The City Reader, New York-London: Routledge 2011.

- Kevin LYNCH, Obraz města, polygon 2004

- Karel MAIER (ed.), Urbanistická čítanka II., Praha: ČVUT 2000.

- Jiří MUSIL, Sociologie města. Praha: Svoboda, 1972.

- Vincent NADIN, Kompendium Evropské unie o systémech, politikách a zásadách prostorového plánování. EK/ÚÚR Brno, 2000.

- Jiří PLOS, ŠTĚPÁN, P. Praktická příručka plánování území a projektování staveb, Verlag Dashöfer Praha, 2001.

- Lucie STEJSKALOVÁ, Myslet město, Praha 2013

- Nicola SCHÜLLER ? Petra WOLLENBERG - Kees CHRISTIAANSE (eds.), Urban Reports: Urban Strategies and Visions in Mid-sized Cities in a Local and Global Context, Zurich: gta publishers 2009.

- Nigel TAYLOR, Anglo-American Town Planning Theory Since 1945: Three Significant Developments but no Paradigm Shifts, Planning Perspectives 1999, č. 14.

- ÚSTAV ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, http://www.uur.cz/ - materiály týkající se principů a pravidel územního plánování

- Tomáš VALENA, Město a topografie / evropské město v topografickém kontextu. NTM Praha, 1991.

Webová stránka předmětu:
Poznámka:
Další informace:
Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů pro celou VŠUP
Rozvrh na zimní semestr 2018/2019:
Rozvrh zatím není připraven
Rozvrh na letní semestr 2018/2019:
Rozvrh zatím není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 20. 2. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/predmet1148.html